Възражение срещу заповед за изпълнение по чл. 414а ГПК при изпълнение в срока за доброволно изпълнение

Адвокат д-р Ивайло Василев

тел.: 0896733134

e-mail: vasileff.lawfirm@gmail.com

Длъжник, който е изпълнил доброволно задължението си по заповедта за изпълнение в 1-месечен срок от датата на получаването й, може да възрази писмено срещу заповедта за изпълнение с твърдение, че е изпълнил изцяло или частично задължението си. Към възражението се прилагат доказателства за изпълнението на задължението с препис за заявителя.

Ако с поведението си длъжникът не е дал повод за предявяване на вземането, той може да възрази, че не дължи претендираните от крадитора разноски за производството.

След подаване на възражението, то заедно с приложенията се изпраща на кредитора с указания, че може да подаде становище в тридневен срок, като се посочват и последиците от неподаването на становище.

Ако кредиторът не подаде становище в указания срок, съдът обезсилва изцяло или частично заповедта за изпълнение, включително в частта за разноските.

Ако становището е подадено в срок, съдът се произнася по възражението и постъпилото становище.

Пропускът на кредитора да подаде становище и обезсилването на заповедта не е пречка кредиторът да предяви иск за цялото вземане по реда на чл. 422 ГПК.

Ако въз основа на заповедта за изпълнение е издаден изпълнителен лист съгласно чл. 418 ГПК въз основа на документ по чл. 417 ГПК, съдът го обезсилва в частта, в която е обезсилена заповедта за изпълнение.

Ключови думи: адвокати в Пловдив, адвокатска кантора в Пловдив, добър адвокат в Пловдив, заповедно производство, колекторска фирма, заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК и чл. 417 ГПК, възражение на длъжника срещи издадена заповед за изпълнение по чл. 414а ГПК, заповед за незабавно изпълнение, изпълнителен лист, Районен съд – Пловдив, изпълнително дело, частен съдебен изпълнител ЧСИ, призовка, покана за доброволно изпълнение, срок за доброволно изпълнение, неравноправни клаузи, потребител, адвокат д-р Ивайло Василев.