Бланка на възражение по чл. 414 ГПК срещу заповед за изпълнение на Районен съд – Пловдив

Адвокат д-р Ивайло Василев

тел.: 0896733134

e-mail: vasileff.lawfirm@gmail.com

Възражение
Чл. 414. (1) Длъжникът може да възрази писмено срещу заповедта за изпълнение или срещу част от нея. Обосноваване на възражението не се изисква освен в случаите по чл. 414а.

(2) Възражението се прави в едномесечен срок от връчването на заповедта, който не може да бъде продължаван.

Текстът на бланката е по законово утвърден образец. Бланката следва да се подаде от длъжника в законовоустановения срок. Препоръчително е преди нейното подаване да бъде проведена консултация с адвокат, който да разясни правата и задълженията на длъжника с оглед на опциите му за защита срещу претенциите на кредитора.

До Районен съд Пловдив

гр. Пловдив

адрес: бул. „6-ти Септември“ 167

ВЪЗРАЖЕНИЕ по чл. 414 ГПК

Длъжник (трите имена, наименование на дружеството или организацията): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ЕГН/ЕИК/Код по БУЛСТАТ:………………………………………………………………………………………………………..

Адрес (седалище/адрес на управление): …………………………………………………………………………………

Телефон ……………………………………………………………. факс …………………………………………………………..

електронна поща…………………………………………………………………………………………………………………….

Представляван от законен представител:

Трите имена:…………………………………………………………………………………………………………………………..

Телефон ……………………………………………………………. факс …………………………………………………………..

електронна поща…………………………………………………………………………………………………………………….

Пълномощник:

Трите имена:…………………………………………………………………………………………………………………………..

Телефон ……………………………………………………………. факс …………………………………………………………..

електронна поща…………………………………………………………………………………………………………………….

На основание чл. 414 ГПК

по ч.гр.д. № ………………/……………… г.

Господин/Госпожо Съдия,

Не дължа изпълнение на вземането по издадената заповед за изпълнение.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

гр. ………………….                                                                                 С уважение: …………………………………

дата ……………..                                                                                                                                      (подпис)

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

1. Обосноваване на възражението не се изисква, затова не е необходимо попълването на никакви данни.

2. Възражението се подава или изпраща в съда, подписано от длъжника.

3. По желание може да бъдат посочени причини, поради които се оспорва вземането.

4. Когато част от задължението се признава, това се посочва изрично.