Какви права имам при съдебна делба на недвижим имот?

Адвокат д-р Ивайло Василев

тел.: 0896733134

e-mail: vasileff.lawfirm@gmail.com

Кой може да иска делба?

Всеки съсобственик може, въпреки противна уговорка, да иска делба на общата вещ, освен ако законът разпорежда друго, или ако това е несъвместимо с естеството и предназначението на вещта.

Погасява ли се по давност искът за делба?

Искът за делба не се погасява по давност.

Пред кой съд се предявява исковата молба за съдебна делба?

Компетентният съд винаги е Районен съд по местонахождение на недвижимия имот.

На колко фази протича производството по съдебна делба?

Производсвото протича на две фази. Във всяка една от тях се разглеждат различни въпроси.

В първа фаза на съдебната делба се разглеждат въпросите относно това между кои лица и за кои имоти ще се извърши тя, както и каква е частта на всеки сънаследник. В първа фаза на делбата могат да се разглеждат оспорвания на произход, на осиновявания, на завещания и на истинността на писмени доказателства, както и искания за намаляване на завещателни разпореждания и на дарения.

Първа фаза завършва с постановено съдебно решение.

Във втора фаза на делбата съдът съставя разпределителен протокол, с който осъществява разделяне на недвижимия имот между съделителите. В тази фаза съдът може да разгледа още претенции за сметки между съделителите, претенции за увеличение на наследството, искане за възлагане на неподеляем имот.

Какъв е минималния размер на дяловете при извършване на съдебна делба?

При съставяне на дяловете не се допуска разделянето на нивите на части, по-малки от 3 декара, на ливадите на части, по-малки от 2 декара, и на лозята и овощните градини на части, по-малки от 1 декар.

При делба на урегулиране на поземлени имоти за ниско жилищно застрояване, свободно или свързано в два имота реално обособените части не могат да бъдат с размери по-малки от минимално определените, намалени най-много с 1/5, а именно:

1. в градовете – най-малко 14 м лице и 300 кв.м повърхност;

2. в курортните населени места и селищни образувания и в курортните зони на населените места – най-малко 16 м лице и 500 кв.м повърхност;

3. във вилните зони – най-малко 18 м лице и 600 кв.м повърхност;

4. в селата или частите от тях с преобладаващ равнинен терен – най-малко 16 м лице и 500 кв.м повърхност, а при специфични теренни и стопански условия, както и на главни улици – най-малко 14 м лице и 300 кв.м повърхност;

5. в селата или частите от тях с преобладаващ стръмен терен – най-малко 12 м лице и 250 кв.м повърхност.

Съсобствениците могат да си поделят общата сграда по етажи или части от етажи.По същия начин може да се раздели общата сграда и по съдебен ред, ако отделните етажи или части от етажи могат да се използуват самостоятелно без значителни преустройства и без неудобства по-големи от обикновените.

Кога може да се иска делба на жилище във връзка с разделянето му на два самостоятелни имота?

„Жилище“ е съвкупност от помещения, покрити и/или открити пространства, обединени функционално и пространствено в едно цяло за задоволяване на жилищни нужди.

За да се допусне разделянето на жилището, всеки от новообразуваните имоти трябва да отговаря на следните изисквания: да има самостоятелен вход, най-малко едно жилищно помещение, кухня или кухненски бокс и баня-тоалетна, както и складово помещение, което може да бъде в жилището или извън него. Допустимо е помещенията да бъдат пространствено свързани с изключение на тоалетни и бани-тоалетни.

Може ли да се иска възлагане на неподеляемо жилище само на единия съделител?

Ако жилището е неподеляемо и не може да бъде разделено, за да се обособят две или повече самостоятелни жилища,, всеки от съделителите, който при откриване на наследството е живял в него и не притежава друго жилище, може да поиска то да бъде поставено в неговия дял, като дяловете на останалите съделители се уравнят с друг имот или с пари.

Когато няколко съделители, отговарящи на условията по изречение първо, предявят претенции за поставяне на имота в техния дял, предпочита се онзи, който предложи по-висока цена.