Съдебна делба на УПИ, в който съществуват жилищни сгради (респ. самостоятелни обекти в сграда), изключени от съсобствеността, ако не всички съсобственици на терена притежават такива самостоятелни обекти?

Адвокат д-р Ивайло Василев

тел.: 0896733134

e-mail: vasileff.lawfirm@gmail.com

Според ППВС №2/82г., т.1, б.”д” е недопустима делбата на съсобствен парцел, в който има две или повече самостоятелни сгради, които са изключени от съсобствеността и принадлежат на отделни собственици. Приема се, че в такъв случай поземленият имот има обслужващо значение спрямо сградите. Хипотезата се приравнява на отношенията в етажната собственост – собствениците на отделни самостоятелни обекти в сградата са съсобственици на общите части на сградата, но съсобствеността върху тях не може да бъде делена – чл. 38, ал.3 ЗС.
В практиката на Върховния касационен съд по Решение № 40 от 18.05.2018г. по гр.д. № 2201/2017г. на ІІ г.о., Решение №476/12 от 07.03.2013г. по гр.д. № 52/2012г. на І г.о., Решение № 87 от 07.07.2011г. по гр.д. № 825/2010г. на ІІ г.о., Решение №137 от 29.11.2018г. по гр.д. № 4874/2017г. на ІІ г.о., Решение № 106 от 5.11.2018г. по гр. д. № 3161/2017 г. на I г.о. се дава тълкуване, че застроен терен /урегулиран поземлен имот/ е обща част, когато всички съсобственици на терена притежават самостоятелен обект в сградата в режим на етажна собственост, а е предназначен да обслужва построени в него сгради, когато всички съсобственици на терена притежават самостоятелна сграда. Ако някой от съсобствениците на поземления имот не притежава самостоятелен обект в етажна собственост или отделна сграда, нито право на строеж, реализируемо при условията на чл.183, ал.4 ЗУТ, то теренът не е загубил самостоятелния си характер и не е придобил обслужващо значение спрямо сградите. Затова делбата му е допустима.

Така Решение №51/03.07.2020 г. по дело №2387/2019 г. на ВКС