Нищожно ли е решение на едноличния собственик на капитала на ЕООД, взето чрез пълномощник при липса на представителна власт, и последиците относно вписването му в търговския регистър?

Адвокат д-р Ивайло Василев

тел.: 0896733134

e-mail: vasileff.lawfirm@gmail.com

В практиката на ВКС е поставен следният въпрос: Нищожно ли е решение на едноличния собственик на капитала на ЕООД, обусловило вписване в търговския регистър, взето чрез пълномощник при липса на представителна власт и налице ли е в тази хипотеза вписване на несъществуващо обстоятелство?

На него е отговорено по следния начин:

За разлика от решението на Общото събрание на търговско дружество, което се приема с мнозинство, решението на едноличния собственик на капитала на ЕООД представлява едностранна сделка. Съгласно чл. 147, ал. 2 ТЗ, едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание, за което се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма. От компетентността на общото събрание на съдружниците е приемането на нов съдружник по чл. 129, ал. 1 вр. чл. 122 ТЗ в хипотеза на прехвърляне на дружествен дял на трето лице. Посоченото правило на чл. 129, ал. 1 ТЗ, е израз на обстоятелството, че независимо по класификацията на чл. 64, ал. 3 вр., ал. 1, т. 3 ТЗ на дружеството с ограничена отговорност /ООД/ като капиталово дружество, същото проявява някои черти, характерни за персоналните дружества, при които от значение е личността на съдружниците. Персоналните елементи са свързани с наличието на съдружие /на двама или повече съдружника/ при колективното ООД. Едноличният характер на ЕООД, изразяващ се в липсата на съдружие и наличие само на едно членствено правоотношение /между едноличния собственик на капитала и Е./ води до непроявление на персоналните характеристики, присъщи на колективното ООД. Ето защо, настоящият състав на ВКС приема, че при прехвърляне на дружествения дял или на всички дялове, които формират стойността на капитала на ЕООД, в прехвърлителната сделка се инкорпорира и воля на едноличния собственик на ЕООД за приемане на приобретаталя на дяловете за съдружник по см. на чл. 122 ТЗ вр. чл. 147, ал. 2 ТЗ. Решението от името на едноличния собственик на капитала, представляващо едностранна сделка, може да се вземе и чрез пълномощник, като обема на учредената представителна власт се определя от изявената за това воля на упълномощителя в пълномощното, което по арг. на чл. 114, ал. 2 ТЗ следва да е изрично, а не общо. Съобразно даденото разрешение в т. 2 от Тълкувателно решение № 5 от 12.12.2016 г. по тълк.д. № 5/2014 г. на ОСГТК на ВКС, при липса на представителна власт, вкл. в хипотеза на липса на изрично упълномощаване, висящата недействителност на взетото от мнимия пълномощник решение от името на едноличния собственик на капитала, при отказ на последния да го потвърди, се трансформира в окончателна, като на нея може да се позове единствено лицето, от чието име е предприето действието – едноличният собственик на капитала. Ето защо, в този случай, съгласно т. 1 и т. 3 от Тълкувателно решение № 1 от 06.12.2002 г. по тълк.д. № 1/2002 г. на ОСГК на ВКС, е налице липсващо /невзето/ решение на едноличния собственик на капитала, поради което същото е нищожно, като защитата срещу него при вписването му в търговския регистър е чрез иск по чл. 29 от ЗТР за установяване вписване на несъществуващо обстоятелство, с тази особеност, че активно легитимиран по иска е единствено едноличният собственик на капитала от чието име е взето решението, при липса на представителна власт.

Изводът от гореизложеното е, че решението на едноличния собственик на капитала на ЕООД по своята правна същност е едностранна сделка. Ето защо, когато то е взето чрез пълномощник при липса на представителна власт, при отказ от потвърждаване от страна на едноличния собственик на капитала, е налице невзето решение, което е нищожно по см. на т. 1 и т. 3 от Тълкувателно решение № 1 от 06.12.2002 г. по тълк.д. № 1/2002 г. на ОСГК на ВКС. Ако решението е обусловило вписване в търговския регистър, е налице хипотеза на вписване на несъществуващо обстоятелство, защитата срещу което е чрез иск по чл. 29 ЗТР, активно легитимиран по който е само едноличният собственик на капитала.

Така РЕШЕНИЕ № 178 ОТ 24.04.2017 Г. ПО Т. Д. № 1340/2015 Г., Т. К., І Т. О. НА ВКС