Приемане на нов съдружник в ООД

Адвокат д-р Ивайло Василев

тел.: 0896733134

e-mail: vasileff.lawfirm@gmail.com

Писмена молба

Нов съдружник се приема от общото събрание на ООД по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор.

Най-често нов съдружник в ООД се приема при продажба на дружествени дялове от съдружник на друг съдружник, продажба на дружествени дялове от съдружник на външно за ООД лице, при наследяване на дружествени дялове от наследниците на починал съдружник.

Свикване на Общо събрание на дружеството и вземане на решение за приемане на новия съдружник

Oбщото събрание се свиква от управителя на дружеството най-малко веднъж годишно, като управителят е длъжен да свика извънредно общото събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако управителят не свика Общото събрание в двуседмичен срок от поискването, съдружниците, поискали свикването, могат сами да направят това.

Общото събрание се свиква с писмена покана, която следва да бъде получена от всички съдружници най- малко 7 дни преди датата на заседанието, освен ако дружественият договор не предвижда друго. В поканата следва да се посочи къде и кога ще се проведе заседанието на общото събрание, както и дневният му ред – кои въпроси ще се разгледат и решат от съдружниците.

На заседанието Общото събрание следва да приеме решение за приемане на нов съдружник. Решението се взима с мнозинство от притежателите на повече от ¾ от капитала на дружеството. Задължително условие за валидността на взетото решение е да бъде съставен протокол от заседанието с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена друга писмена форма.

Вписване на решението на Общото събрание на ООД

Решението за приемане на съдружник поражда действието си само след като бъде вписано в търговския регистър.

Към решението следва да се приложат и другите изискуеми по закон документи. Те са различни в зависимост от хипотезата на приемане на нов съдружник.

Вписването става по заявление, подадено от управителя на дружеството чрез упълномощен адвокат до Агенция по вписванията. Заявлението се подава онлайн. В този случай дължимата такса за вписването е двойно по-ниска.

Решението за приемане се вписва в търговския регистър. То има действие от датата на вписването.