За писмената форма на предварителен договор за продажба на имот

Ивайло Василев

тел.: 0896733134

e-mail: vasileff.lawfirm@gmail.com

Предварителният договор за продажба на недвижим имот задължително се сключва в писмена форма.

Предварителният договор се счита сключен, когато между двете страни е постигнато съгласие по отношение на всички съществени елементи на договора. Съществените елементи на един предварителен договор за бъдеща продажба на недвижим имот са индивидуализирането на имота, поемане задължение за прехвърляне собствеността на имота по нотариален ред, уговаряне цената, която трябва да плати купувачът. Липсата на един от тези елементи прави договора нищожен. Сключеният предварителен договор създава задължения и за двете страни, които те трябва да изпълнят чрез сключване на окончателен договор. Всяка от страните може да предяви иск, за да осигури принудителното изпълнение на предварителния договор. За да може обаче да възникнат правните последици от предварителния договор за сключване на определен окончателен договор, за който се изисква нотариална или нотариално заверена форма, чл. 19, ал. 1 ЗЗД предписва сключването на предварителния договор да се извършва в писмена форма. Задължителното спазване на писмената форма за сключването на предварителен договор за бъдеща продажба на недвижим имот е предвидено в закона поради подчертания обществен интерес на този вид договори и от съображение за установяване на правна сигурност. Писмената форма за предварителните договори по чл. 19, ал. 1 ЗЗД е необходима, щом като се отнася до сключването на такива окончателни договори, за действителността на които законът изисква нотариална или нотариално заверена форма. Могат да бъдат сключвани устни предварителни договори в случаите, когато за сключването на окончателния договор е достатъчна обикновена писмена форма, която може да се докаже с предвидените в закона доказателствени средства. Нормата на чл. 19 ЗЗД, която дава право на изправната страна по предварителния договор да предяви иск за сключването на окончателния договор, изисква предварителният договор да бъде скрепен с писмена форма, когато се отнася до бъдеща продажба на недвижим имот. Писмената форма, предвидена в закона, е необходима предпоставка за действителността на предварителния договор. Тя служи за установяване на неговото сключване и за доказване на поетите задължения от страните. Само при писмена форма е възможно да се предяви иск за сключването на окончателния договор. Едностранното писмено потвърждение от страна на ищеца, че е постигнал съгласие с ответниците за купуването на недвижимия имот, не обуславя съществуването на един предварителен договор, какъвто предвижда чл. 19 ЗЗД. Липсва писмена форма, която е необходим елемент за действителността на предварителния договор.