Предсрочна изискуемост на кредит при солидарни длъжници при подаване на заявление за заповед за изпълнение

Адвокат д-р Ивайло Василев

тел.: 0896733134

e-mail: vasileff.lawfirm@gmail.com

ВЪПРОСИ

В практиката на ВКС се задават следните въпроси:

  • за надлежното упражняване на иска по чл. 422 ГПК във вр. с чл. 415, ал. 1 ГПК в хипотезите на съдлъжници, отговарящи солидарно за поетия по договор за банков кредит дълг;
  • за начина на уведомяване на всеки един от длъжниците, от страна на банката – кредитор, че са настъпили предпоставките за обявяване на кредита за предсрочно изискуем и че това право е упражнено и последиците, когато само единият съдлъжник е надлежно уведомен;
  • за тежестта на доказване на факта, че липсва надлежно уведомление за упражненото право на обявяване на кредита за предсрочно изискуем;
  • за правното значение на погасителния план – приложение към договора за банков кредит.

ОТГОВОРИ

С разясненията на ТР 4/2013 година на ОСГТК на ВКС – т. 18 във вр. с т. 9, ОС на Гражданската и Търговска колегии приема, че в хипотезата на предявен иск по чл. 422, ал. 1 ГПК за вземане, произтичащо от договор за банков кредит с уговорка, че целият кредит става предсрочно изискуем при неплащането на определен брой вноски или при други обстоятелства, и кредиторът може да събере вземането си без да уведоми длъжника, вземането става изискуемо с неплащането или настъпването на обстоятелствата, след като банката е упражнила правото си да направи кредита предсрочно изискуем и е обявила на длъжника предсрочната изискуемост. Визирайки „вземането“ като предмет на заявения иск, касационният съд разбира вземането такова, каквото е договорено с договора за банков кредит, поради което ако искът е за признаване съществуването на вземане по договорното правоотношение срещу две или повече лица, то и без изрично искане да се признае съществуващия дълг в рамките на заявения петитум, искането следва да се приеме такова, каквото е заявено по заявлението за издаване на заповед за изпълнение.

В хипотезата на предявен иск по чл. 422, ал. 1 ГПК вземането, произтичащо от договор за банков кредит, става изискуемо, ако кредиторът е упражнил правото си да направи кредита предсрочно изискуем. Ако предсрочната изискуемост е уговорена в договора при настъпване на определени обстоятелства или се обявява по реда на чл. 60, ал. 2 от Закона за кредитните институции /ЗКИ/, правото на кредитора следва да е упражнено преди подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение, като кредиторът трябва да е уведомил длъжника за обявяване на предсрочната изискуемост на кредита.

По отношение на надлежния начин за упражняване правото на предсрочна изискуемост от страна на банката-кредитор, с цитираното тълкувателно решение дадените разяснения са в насока, че „обявяването на предсрочната изискуемост по смисъла на чл. 60, ал. 2 ЗКИ предполага изявление на кредитора, че ще счита целия кредит или непогасения остатък от кредита за предсрочно изискуеми, включително и за вноските с ненастъпил падеж, които към момента на изявлението не са били изискуеми. Предсрочната изискуемост има действие от момента на получаване от длъжника на волеизявлението на кредитора, ако към този момент са настъпили обективните факти, обуславящи настъпването й. Уговорената по договора за банков кредит солидарност на задължението между двама и повече длъжници по см. на чл. 121 ЗЗД, не предполага действие на обявената от банката предсрочна изискуемост по отношение на един от съдлъжниците и спрямо другия солидарно отговорен длъжник, ако по отношение на него няма редовна процедура по обявяване на предсрочната изискуемост. 3а да бъде изискуемо изцяло задължението по банковия кредит спрямо всеки един от длъжниците, предсрочната изискуемост поради неизпълнение на задължението следва да е обявена надлежно на всеки един от тях. По отношение на неизпълнените падежирали вноски условията по договора остават такива, каквито са договорени, т.е. клаузата за солидарност е валидна.

Погасителният план, с които страните по банковия кредит са уговорили дължимия размер на месечните вноски, сроковете за тяхното погасяване и дължими лихви е неотменна част от договора. Доколкото същият респ. и съответният анекс към него е подписан от двамата съпрузи като солидарни длъжници по договора за кредит, то липсата на подпис на единия от съпрузите само на погасителния план, не може да обоснове извод за липса на уговорка за падеж или размер на месечното погашение с оглед на поетите с конкретния договор условия.

Ключови думи: адвокати Пловдив, адвокатска кантора Пловдив, предсрочна изискуемост, кредит, заповедно производство, заповед за изпълнение, възражение по чл. 414 ГПК, установителен иск по чл. 422 ГПК, солидарни длъжници, Районен съд – Пловдив, адвокат Ивайло Василев.