Право на строеж – практика на ВКС

Адвокат д-р Ивайло Василев

тел.: 0896733134

e-mail: vasileff.lawfirm@gmail.com

РЕШЕНИЕ № 53 ОТ 17.02.2011 Г. ПО ГР. Д. № 1467/2009 Г., Г. К., ІІ Г. О. НА ВКС

РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ. 67, АЛ. 1 ЗС НЯМА ПРЕДВИД АБСОЛЮТНОТО ЗАВЪРШВАНЕ НА СТРОЕЖА, А ЗАВЪРШВАНЕТО НА ОБЕКТА В ГРУБ СТРОЕЖ ПО СМИСЪЛА НА § 5, Т. 42 ДР ЗУТ, А ИМЕННО ДА СА ИЗПЪЛНЕНИ ОГРАЖДАЩИТЕ СТЕНИ И ПОКРИВА БЕЗ ИЛИ С РАЗЛИЧНА СТЕПЕН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОВЪРШИТЕЛНИТЕ РАБОТИ. СТЕПЕНТА НА ЗАВЪРШЕНОСТ НА СТРОЕЖА МОЖЕ ДА БЪДЕ УСТАНОВЕНА С ВСИЧКИ ДОПУСТИМИ ОТ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ЗАКОН ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ СРЕДСТВА /ПИСМЕНИ И ГЛАСНИ, КАКТО И С ЕКСПЕРТНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ/, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕЦЕНЯВАНИ ОТ СЪДА В ТЯХНАТА СЪВКУПНОСТ, Т.Е. ИЗВОДЪТ ЗА СТЕПЕНТА НА ЗАВЪРШЕНОСТ НА СТРОИТЕЛСТВОТО КЪМ ДАТАТА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ИСКА СЛЕДВА ДА БЪДЕ ОСНОВАН НА ПРЕЦЕНКА КАКТО НА ПИСМЕНИТЕ, ТАКА И НА ГЛАСНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА И ДА БЪДЕ СЪОБРАЗЕНО ПРАВНОТО ЗНАЧЕНИЕ НА ВСИЧКИ ФАКТИ, ЧИЕТО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ Е УСТАНОВЕНО ПО КАТЕГОРИЧЕН НАЧИН С ТЕЗИ ДОКАЗАТЕЛСТВА, КАКТО И ДА БЪДЕ СЪОБРАЗЕНО КОИ ДОКАЗАТЕЛСТВА СЪДЪРЖАТ ИНДИЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ИМАЩИТЕ ПРАВНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА СПОРНОТО ПРАВО ФАКТИ.

Чл. 67 ЗС

§ 5, т. 42 ДР ЗУТ

РЕШЕНИЕ № 57 ОТ 04.03.2010 Г. ПО ГР. Д. № 17/2009 Г., Г. К., І Г. О. НА ВКС

В НОРМАТА НА ЧЛ. 67 ОТ ЗС НЕ Е ОПРЕДЕЛЕН НАЧАЛНИЯ МОМЕНТ, ОТ КОЙТО ЗАПОЧВА ДА ТЕЧЕ ПЕТГОДИШНИЯ СРОК ЗА ПОГАСЯВАНЕ ПО ДАВНОСТ НА ПРАВОТО НА СТРОЕЖ, А Е НЕПРИЛОЖИМА И НОРМАТА НА ЧЛ. 114 ОТ ЗЗД КЪМ НАЧАЛНИЯ МОМЕНТ ЗА ТЕЧЕНИЕ НА ПЕТГОДИШНИЯ СРОК ЗА ПОГАСЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИТЕ ВЕЩНИ ПРАВА. ДОКОЛКОТО ПОГАСИТЕЛНАТА ДАВНОСТ ПРЕДСТАВЛЯВА БЕЗДЕЙСТВИЕ НА ТИТУЛЯРА НА ПРАВОТО, ТО СЛЕДВА ДА НЕ Е ОБУСЛОВЕНО ОТ ДРУГИ ПРИЧИНИ ИЗВЪН ВОЛЯТА И ПОВЕДЕНИЕТО НА НОСИТЕЛЯ НА ПРАВОТО. С ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВОТО НА СТРОЕЖ НА НОВ ПРАВЕН СУБЕКТ ОБАЧЕ ОТ ТОЗИ НА КОГОТО Е УЧРЕДЕНО НЕ ЗАПОЧВА ДА ТЕЧЕ НОВА ПЕТГОДИШНА ДАВНОСТ. ТОВА Е ТАКА, ЗАЩОТО ПРИОБРЕТАТЕЛЯТ НЕ МОЖЕ ДА ИМА ПОВЕЧЕ ПРАВА ОТ ТОЗИ НА КОГОТО Е УЧРЕДЕНО ПРАВОТО НА СТРОЕЖ. НЕГОВОТО ПРАВО Е ПРОИЗВОДНО ОТ ТОВА НА СУПЕРФИЦИАРА. НОРМАТА НА ЧЛ. 67 ОТ ЗС ЗАЩИТАВА ИНТЕРЕСИТЕ НА СОБСТВЕНИКА НА ТЕРЕНА, ПОРАДИ КОЕТО Е НЕДОПУСТИМО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТ ЗАКОНА ПЕТГОДИШЕН СРОК ДА СЕ НОВИРА БЕЗ ТЯХНО СЪГЛАСИЕТО ЕДИНСТВЕНО ПО ВОЛЯТА НА СУПЕРФИЦИАРА И ПРАВОПРИЕМНИЦИТЕ МУ.

АКО КАТО ПРАВОТО НА СТРОЕЖ ЗА МНОЖЕСТВО ОБЕКТИ ОТ БЪДЕЩАТА СГРАДА Е УЧРЕДЕНО НА ЕДИН ПРАВЕН СУБЕКТ И ТОЙ Е ПОЕЛ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ДА ИЗГРАДИ ЦЯЛАТА СГРАДА, ТО ПРАВОТО НА СТРОЕЖ СЕ СЧИТА РЕАЛИЗИРАНО, КОГАТО ЦЯЛАТА СГРАДА, КАТО СЪВКУПНОСТ ОТ ОТДЕЛНИ ОБЕКТИ НА СОБСТВЕНОСТ, ВЕДНО С ПРИНАДЛЕЖАЩИТЕ ИМ ПОМЕЩЕНИЯ И ОБЩИ ЧАСТИ, НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ КЪМ ТЯХ СА ИЗГРАДЕНИ. САМО В СЛУЧАИТЕ НА РАЗРЕШЕНО ПОЕТАПНО ЗАСТРОЯВАНЕ НА ОТДЕЛНИ ЕТАЖИ, ИЛИ ЧАСТИ ОТ СГРАДА ПРЕДВИДЕНА ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПОЛЗВАТ САМОСТОЯТЕЛНО В ХИПОТЕЗАТА НА ИЗДАДЕНО СТРОИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ ПО ЧЛ. 152, АЛ. 2 ОТ ЗУТ НЕ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРАВОТО НА СТРОЕЖ ЗА ПРЕДХОДНИЯ ЕТАП Е ФАКТИЧЕСКА НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТИТЕ ОТ СЛЕДВАЩИЯ ЕТАП.

Чл. 67 от ЗС

Чл. 152, ал. 2 от ЗУТ

§ 5, т. 46 от ЗУТ

Чл. 181 от ЗУТ

РЕШЕНИЕ № 171 ОТ 08.07.2010 Г. ПО ГР. Д. № 5400/2008 Г., Г. К., ІV Г. О. НА ВКС

СЪГЛАСНО ЧЛ. 67, АЛ. 1 ЗС, ПРАВОТО ДА СЕ ПОСТРОИ СГРАДА ВЪРХУ ЧУЖДА ЗЕМЯ (ЧЛ. 63, АЛ. 1) СЕ ПОГАСЯВА В ПОЛЗА НА СОБСТВЕНИКА НА ЗЕМЯТА ПО ДАВНОСТ, В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ СЕ УПРАЖНИ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 5 ГОДИНИ. ПРАВООТНОШЕНИЕТО ВЪЗНИКВА МЕЖДУ СОБСТВЕНИКА НА ЗЕМЯТА И СУПЕРФИЦИАРА НА ПРАВОТО НА СТРОЕЖ. КОГАТО СУПЕРФИЦИАРА НЕ УПРАЖНИ ТОВА ПРАВО В ОПРЕДЕЛЕНИЯ В ЗАКОНА СРОК, ТО СЕ ПОГАСЯВА ПО ДАВНОСТ. КОГАТО СУПЕРФИЦИАРНИЯ СОБСТВЕНИК СЕ РАЗПОРЕЖДА С ЧАСТИ ОТ ПРИДОБИТОТО ПРАВО НА СТРОЕЖ, НЕГОВИТЕ ЧАСТНИ ПРАВОПРИЕМНИЦИ НЕ МОГАТ ДА ИМАТ ПОВЕЧЕ ПРАВА ОТ ПРАВОДАТЕЛЯ СИ, Т.Е. ПРАВОТО НА СТРОЕЖ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОСЪЩЕСТВЕНО, ТАКА КАКТО Е ПРИДОБИТО – В ПЕТГОДИШНИЯ ДАВНОСТЕН СРОК ПО ЧЛ. 67, АЛ. 1 ЗС.

Чл. 67, ал. 1 ЗС

Чл. 69 ЗС

Чл. 290 ГПК

РЕШЕНИЕ № 250 ОТ 21.07.2010 Г. ПО ГР. Д. № 724/2009 Г., Г. К., ІІ Г. О. НА ВКС

ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ, ЧЕ ПРЕДВИДЕНАТА ЗА ПОСТРОЯВАНЕ СГРАДА СЕ СЪСТОИ ОТ ОТДЕЛНИ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В НЕЯ, И ПРАВОТО НА СТРОЕЖ СЕ ОТСТЪПИ НА РАЗЛИЧНИ ЛИЦА ЗА ОТДЕЛНИТЕ ОБЕКТИ, ТО ПРЕЦЕНКАТА ДАЛИ ОТСТЪПЕНОТО ПРАВО ЗА ВСЕКИ ОТ ТЯХ Е РЕАЛИЗИРАНО В СРОКА ПО ЧЛ. 67 ЗС ПОСТАВЯ ВЪПРОСЪТ ЗА НЕГОВАТА САМОСТОЯТЕЛНОСТ ОТ ПРАВАТА ЗА ПОСТРОЯВАНЕТО НА ДРУГИТЕ ОБЕКТИ. КОГАТО В ЕДНА СГРАДА Е ПРЕДВИДЕНО СЪЩЕСТВУВАНЕ НА ОТДЕЛНИ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ, ТО НАДЛЕЖНО УЧРЕДЕНОТО ПРАВО НА СТРОЕЖ ЗА ВСЕКИ ЕДИН ОТ ТЯХ Е ОТДЕЛНО И САМОСТОЯТЕЛНО ТАКОВА. ОТ МОМЕНТА НА НЕГОВОТО ПОСТРОЯВАНЕ В ГРУБ СТРОЕЖ, ТОВА ПРАВО Е РЕАЛИЗИРАНО, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА ДАЛИ ЦЯЛАТА СГРАДА Е ЗАВЪРШЕНА НА ЕТАП ГРУБ СТРОЕЖ. ПОСЛЕДНОТО ОБСТОЯТЕЛСТВО Е РЕЛЕВАНТНО ЗА ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ПРАВОТО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ОТДЕЛНИЯ ОБЕКТ В ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕГО, КОЕТО Е ИРЕЛЕВАНТНО ЗА СПОРА ПО ЧЛ. 67 ЗС.

Чл. 63, ал. 1 ЗС

Чл. 67 ЗС

§ 5, т. 46 ДР на ЗУТ

Чл. 290 от ГПК

РЕШЕНИЕ № 538 ОТ 09.07.2010 Г. ПО ГР. Д. № 519/2009 Г., Г. К., ІV Г. О. НА ВКС

СПОРЕД ПРАВИЛОТО НА ЧЛ. 64 ЗС СОБСТВЕНИКЪТ НА ПОСТРОЙКАТА МОЖЕ ДА СЕ ПОЛЗВА ОТ ЗЕМЯТА САМО ДОКОЛКОТО ТОВА Е НЕОБХОДИМО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПОСТРОЙКАТА СЪОБРАЗНО НЕЙНОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. ЦЕЛТА НА РАЗПОРЕДБАТА Е ПРИ РАЗДЕЛНА СОБСТВЕНОСТ НА ЗЕМЯТА И ПОСТРОЙКИТЕ ВЪРХУ НЕЯ ДА БЪДЕ МАКСИМАЛНО ЗАЩИТЕНА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЯТА ОТ НЕЙНИЯ СОБСТВЕНИК. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЯТА ОТ СУПЕРФИЦИАРНИЯ СОБСТВЕНИК НЕ МОЖЕ ДА Е БЕЗПРЕДЕЛНО, А СЛЕДВА ДА СЕ ПРОСТИРА ЕДИНСТВЕНО В РАМКИТЕ НА НЕОБХОДИМОТО ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНИКА НА ЗЕМЯТА ДА Я ИЗПОЛЗВА. ЗАТОВА ЗАКОНЪТ ОПРЕДЕЛЯ, ЧЕ ПОЛЗВАНЕТО НА ЧУЖДИЯ ИМОТ Е ДОПУСТИМО В ОБЕМА НА НЕОБХОДИМОТО ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА СГРАДАТА ПРОСТРАНСТВО.

СПОРЕД СМИСЪЛА, ВЛОЖЕН В ЗУТ, ПРИЛЕЖАЩАТА ПЛОЩ КЪМ СГРАДИТЕ СЛЕДВА ДА СЕ ПРИЕМЕ ЗА ПЛОЩ, НЕОБХОДИМА ЗА ОБСЛУЖВАНЕТО НА СЪОТВЕТНАТА СГРАДА, А ИЗРИЧНОТО ПОСОЧВАНЕ НА ЗАКОНА, ЧЕ ТЕЗИ ПРАВИЛА КАСАЯТ И СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ, ВОДИ ДО ИЗВОДА ЗА ПРИЛОЖИМОСТ НА НОРМИТЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 2003 Г. И ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЛОЩИТЕ, ЗА КОИТО ПРАВОТО НА ПОЛЗВАНЕ НА СОБСТВЕНИКА НА ЗЕМЯТА СЛЕДВА ДА БЪДЕ ОГРАНИЧЕНО ПРИ РАЗДЕЛНА СОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ЗЕМЯТА И ПОСТРОЙКИТЕ ВЪРХУ НЕЯ.

Чл. 64 ЗС

Чл. 22, ал. 7 ЗУТ

Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

Чл. 290 ГПК

РЕШЕНИЕ № 539 ОТ 10.06.2010 Г. ПО ГР. Д. № 1077/2009 Г., Г. К., І Г. О. НА ВКС

СЪГЛАСНО ЧЛ. 67 ОТ ЗС ПРАВОТО ДА СЕ ПОСТРОИ СГРАДА ВЪРХУ ЧУЖДА ЗЕМЯ СЕ ПОГАСЯВА В ПОЛЗА НА СОБСТВЕНИКА НА ЗЕМЯТА ПО ДАВНОСТ, АКО НЕ СЕ УПРАЖНИ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 5 ГОДИНИ. В ТАЗИ НОРМА НЕ Е ОПРЕДЕЛЕН НАЧАЛЕН МОМЕНТ, ОТ КОЙТО ЗАПОЧВА ДА ТЕЧЕ ТОЗИ ПЕТГОДИШЕН СРОК. В СЛУЧАЯ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРИЛОЖИ ПО АНАЛОГИЯ НОРМАТА НА ЧЛ. 114 ОТ ЗЗД, ТЪЙ ТЯ КАСАЕ НАЧАЛНИЯ МОМЕНТ НА ДАВНОСТНИЯ СРОК САМО ЗА ОБЛИГАЦИОННИ ВЗЕМАНИЯ. С ОГЛЕД ЦЕЛТА НА РАЗПОРЕДБИТЕ ЗА ДАВНОСТНИТЕ СРОКОВЕ /ДА СЕ ОБВЪРЖЕ БЕЗДЕЙСТВИЕТО НА ТИТУЛЯРА НА ЕДНО ОБЛИГАЦИОННО ИЛИ ВЕЩНО ПРАВО СЪС ЗАГУБВАНЕТО НА ТОВА ПРАВО/, СЛЕДВА ДА СЕ ПРИЕМЕ, ЧЕ ДАВНОСТНИЯТ СРОК ПО ЧЛ. 67 ОТ ЗС ЗАПОЧВА ДА ТЕЧЕ ОТ ВЪЗНИКВАНЕТО НА ФАКТИЧЕСКА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО НА ПРАВОТО НА СТРОЕЖ ОТ СУПЕРФИЦИАРА, КОЯТО В СЛУЧАЯ НАСТЪПВА СЛЕД ОСИГУРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ КНИЖА И СЛЕД ФАКТИЧЕСКОТО ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОСТЪП НА СУПЕРФИЦИАРА ДО ИМОТА, В КОЙТО ЩЕ СЕ СТРОИ. С ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА ПРАВОТО НА СТРОЕЖ НА ТРЕТО ЛИЦЕ ОТ ТОЗИ, В ПОЛЗА НА КОГОТО Е УЧРЕДЕНО ТОВА ПРАВО, НЕ ЗАПОЧВА ДА ТЕЧЕ НОВА ПЕТГОДИШНА ДАВНОСТ. ТОВА Е ТАКА, ТЪЙ КАТО ПРИОБРЕТАТЯТ НЕ МОЖЕ ДА ИМА ПОВЕЧЕ ПРАВА ОТ ПРАВОДАТЕЛЯ СИ – НЕГОВОТО ПРАВО Е ПРОИЗВОДНО ОТ ТОВА НА СУПЕРФИЦИАРА. ОСВЕН ТОВА, НОРМАТА НА ЧЛ. 67 ОТ ЗС ЗАЩИТАВА ИНТЕРЕСИТЕ НА СОБСТВЕНИКА НА ТЕРЕНА, ПОРАДИ КОЕТО Е НЕПОДУСТИМО ОПРЕДЕЛЕНИЯТ ОТ ЗАКОНА ПЕТГОДИШЕН ДАВНОСТЕН СРОК ДА СЕ НОВИРА ЕДИНСТВЕНО ПО ВОЛЯТА НА СУПЕРФИЦИАРА И ПРАВОПРИЕМНИЦИТЕ МУ, БЕЗ СЪГЛАСИЕТО НА СОБСТВЕНИКА НА ТЕРЕНА. ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА ПРАВОТО НА СТРОЕЖ ОТ СУПЕРФИЦИАРА НА ТРЕТО ЛИЦЕ НЕ Е ОСНОВАНИЕ И ЗА СПИРАНЕ ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ НА ДАВНОСТНИЯ СРОК ПО ЧЛ. 67 ОТ ЗС, ТЪЙ КАТО НЕ Е ОТ ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛ. 115 И ЧЛ. 116 ОТ ЗЗД. ВЛЯЗЛОТО В СИЛА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ, С КОЕТО Е УСТАНОВЕНО ПОГАСЯВАНЕТО НА ПРАВОТО НА СТРОЕЖ ЗА ТОЗИ, НА КОГОТО ТОВА ПРАВО Е БИЛО ПЪРВОНАЧАЛНО УЧРЕДЕНО, СЪЩО НЕ Е ОСНОВАНИЕ ЗА НАЧАЛО НА НОВ ПЕТГОДИШЕН ДАВНОСТЕН СРОК ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО МУ ОТ ТРЕТОТО ЛИЦЕ – ПРАВОПРИЕМНИК НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СУПЕРФИЦИАР, КАКТО ПОРАДИ ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО, ТАКА И ПОРАДИ ТОВА, ЧЕ РИСКЪТ ОТ ИЗБОР НА ЛОШ ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОЕЖА Е ЗА СМЕТКА НА НОСИТЕЛЯ НА ОГРАНИЧЕНОТО ВЕЩНО ПРАВО, А НЕ НА СОБСТВЕНИКА НА ЗЕМЯТА. НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ОТ СТРОИТЕЛЯ ПО ПРИЧИНИ, КОИТО МОГАТ ДА МУ СЕ ВМЕНЯТ ВЪВ ВИНА, Е ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ТОЗИ ДОГОВОР, НО НЕ СЪСТАВЛЯВА ОБЕКТИВНО ОБСТОЯТЕЛСТВО, СТОЯЩО ИЗВЪН ВОЛЯТА НА НОСИТЕЛЯ НА ОГРАНИЧЕНОТО ВЕЩНО ПРАВО И ИМАЩО ЗА ПОСЛЕДИЦА СПИРАНЕ ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ НА ДАВНОСТТА ПО ЧЛ. 67 ОТ ЗС.

Чл. 67 от ЗС

Чл. 115 от ЗЗД и

Чл. 116 от ЗЗД

Чл. 290 ГПК

РЕШЕНИЕ № 547 ОТ 24.06.2010 Г. ПО ГР. Д. № 940/2009 Г., Г. К., І Г. О. НА ВКС

СЪГЛАСНО ЧЛ. 67 ЗС ПРАВОТО ДА СЕ ПОСТРОИ СГРАДА ВЪРХУ ЧУЖДА ЗЕМЯ /ЧЛ. 63, АЛ. 1 ЗС/ СЕ ПОГАСЯВА В ПОЛЗА НА СОБСТВЕНИКА НА ЗЕМЯТА ПО ДАВНОСТ, АКО НЕ СЕ УПРАЖНИ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 5 ГОДИНИ.

АКО ДЕЙСТВИТЕЛНАТА ОБЩА ВОЛЯ НА СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА Е ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МНОГОЕТАЖНА СГРАДА, А НЕ НА ОТДЕЛНИ АПАРТАМЕНТИ ПО УТВЪРДЕНИ ЗА ВСЕКИ ЕДИН ОТ ТЯХ ПРОЕКТИ, ОТ ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО Е ЗАПОЧВА ДА ТЕЧЕ НОВ СРОК СЪГЛАСНО ЧЛ. 117, АЛ. 1 ЗЗД, КОЙТО ТЕЧЕ И ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОТВЕТНИКА И НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРИЕМЕ, ЧЕ ТО Е УПРАЖНЕНО С ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕДИН ЕТАЖ ИЛИ АПАРТАМЕНТ.

Чл. 67 ЗС

§ 5, т. 46 ЗУТ

Чл. 117, ал. 1 ЗЗД

Чл. 290 ГПК

РЕШЕНИЕ № 345 ОТ 16.09.2010 Г. ПО Г. Д. № 139/2009 Г., Г. К., IV Г. О. НА ВКС

АКО УЧРЕДЕНОТО ПРАВО НА СТРОЕЖ НЕ СЪДЪРЖА УТОЧНЕНИЯ ЗА ОБЕМА НА ПОСТРОЕНОТО, ТО СЕ ОТНАСЯ ДО ВСИЧКО, КОЕТО ЩЕ ПОСТРОИ СУПЕРФИЦИАРЯ ВЪРХУ ЧУЖДАТА ЗЕМЯ, РАЗБИРА СЕ, ПРИ СЪОБРАЗЯВАНЕ С ПРЕДВИЖДАНИЯТА НА ЗАСТРОИТЕЛНИТЕ ПЛАНОВЕ И ДРУГИТЕ ИМПЕРАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРАВИЛА И НОРМИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО И ИЗГРАЖДАНЕТО НА СГРАДАТА.

КОГАТО ОГРАНИЧЕНОТО ВЕЩНО ПРАВО Е ЗА СТРОЕЖ НА КОНКРЕТЕН ОБЕКТ /СГРАДА ИЛИ ЧАСТ ОТ СГРАДА/, ТО СЕ ИНДИВИДУАЛИЗИРА СПОРЕД ОПРЕДЕЛЕНОТО В АКТА, С КОЙТО Е УЧРЕДЕНО.

Чл. 63 и сл. ЗС

Чл. 87, ал. 4 ЗЗД

РЕШЕНИЕ № 473 ОТ 25.11.2011 Г. ПО ГР. Д. № 1501/2010 Г., Г. К., І Г. О. НА ВКС

ПРАВОТО НА НАДСТРОЯВАНЕ Е ВЕЩНО ПРАВО, КОЕТО МОЖЕ ДА СЕ УЧРЕДИ ПО УСТАНОВЕНИЯ В ЗАКОНА РЕД И ПРИ ОБЩО СЪГЛАСИЕ НА ВСИЧКИ СЪСОБСТВЕНИЦИ.

Чл. 63 ЗС

РЕШЕНИЕ № 469 ОТ 20.12.2011 Г. ПО ГР. Д. № 1225/2010 Г., Г. К., І Г. О. НА ВКС

КОГАТО Е ВЪЗМОЖНА ДЕЛЕГАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНИ ПРАВОМОЩИЯ, ТОВА Е ИЗРИЧНО ПРЕДВИДЕНО В НОРМАТИВНИЯ АКТ. ДОСЕЖНО УЧРЕДЯВАНЕТО НА ОГРАНИЧЕНО ВЕЩНО ПРАВО НА СТРОЕЖ ДЕЛЕГАЦИЯ НЕ Е ПРЕДВИДЕНА. ПО СИЛАТА НА НОРМАТА НА ЧЛ. 18 ОТ ЗС (ОТМ.) ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ИЛИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ДРУГО ВЕЩНО ПРАВО ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ СЕ ИЗИСКВА ПИСМЕНА ФОРМА. НОТАРИАЛНА ФОРМА НЕ Е НЕОБХОДИМА. ВЪВ ВСИЧКИ СЛУЧАИ ОБАЧЕ Е НЕОБХОДИМО ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ДОКУМЕНТА ДА МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ ИЗВОД ЗА ТОЧНОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВОЛЯТА НА СОБСТВЕНИКА, УЧРЕДИЛ ПРАВОТО НА СУПЕРФИЦИЯ, КАКТО И ДА МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ ИЗВОД ЗА ОБЕМА НА ОТСТЪПЕНОТО ОГРАНИЧЕНО ВЕЩНО ПРАВО НА СТРОЕЖ.

Чл. 63 ЗС

Чл. 18 ЗС (отм.)

РЕШЕНИЕ № 75 ОТ 28.02.2012 Г. ПО ГР. Д. № 1283/2010 Г., Г. К., І Г. О. НА ВКС

ПРАВОТО НА СТРОЕЖ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ОСВЕН ДА СЕ ИЗГРАДИ В СОБСТВЕНОСТ СГРАДА ВЪРХУ ЧУЖДА ЗЕМЯ, ТО И ЗЕМЯТА ДА БЪДЕ ПОЛЗВАНА С ОГЛЕД ОБСЛУЖВАНЕТО НА СГРАДАТА СПОРЕД НЕЙНОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ АКО В АКТА ЗА ОТСТЪПВАНЕ НА СУПЕРФИЦИЯТА НЕ Е УГОВОРЕНО ДРУГО.

Чл. 63 ЗС

РЕШЕНИЕ № 60 ОТ 23.03.2012 Г. ПО ГР. Д. № 818/2011 Г., Г. К., ІІ Г. О. НА ВКС

КОГАТО С ОГЛЕД КОНКРЕТНОТО СЪСТОЯНИЕ И ОСОБЕНОСТИ НА ИМОТА СА НАЛИЦЕ ПРЕЧКИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, КОИТО Е НЕОБХОДИМО ДА БЪДАТ ОТСТРАНЕНИ ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕТО МУ, ТО ДО ПРЕМАХВАНЕТО ИМ ПРАВОТО НА СТРОЕЖ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ РЕАЛИЗИРАНО И СЪОТВЕТНО НЕ ТЕЧЕ ПРЕДВИДЕНИЯТ В ЧЛ. 67 ЗС ПЕТГОДИШЕН СРОК ЗА ПОГАСЯВАНЕТО МУ. ТОЗИ ИЗВОД ПРОИЗТИЧА И ОТ СЪЩНОСТТА НА ПОГАСИТЕЛНАТА ДАВНОСТ КАТО БЕЗДЕЙСТВИЕ НА ТИТУЛЯРА НА ПРАВОТО, КОЕТО СЛЕДВА ДА НЕ Е ОБУСЛОВЕНО ОТ ДРУГИ ПРИЧИНИ ИЗВЪН ВОЛЯТА И ПОВЕДЕНИЕТО МУ.

Чл. 67 ЗС

РЕШЕНИЕ № 461 ОТ 27.04.2012 Г. ПО ГР. Д. № 1316/2010 Г., Г. К., І Г. О. НА ВКС

ОТ АКЦЕСОРНИЯ ХАРАКТЕР НА ПРАВОТО НА ПОЛЗВАНЕ СЛЕДВА И ИЗВОДА, ЧЕ КОГАТО ПАРЦЕЛЪТ /СЪОТВЕТНО УПИ/ ПРОМЕНЯТ ГРАНИЦИТЕ СИ ЧРЕЗ ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГУЛАЦИЯТА, ТОВА ВОДИ СЪОТВЕТНО ДО УВЕЛИЧАВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА ТЕРЕНА, КОЙТО СОБСТВЕНИКЪТ НА СГРАДАТА МОЖЕ ДА ПОЛЗВА С ЦЕЛ НЕЙНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. НЕ БИ МОГЛО ДА СЕ ПРИЕМЕ, ЧЕ СОБСТВЕНИКЪТ НА СГРАДАТА ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА ДА ПОЛЗВА ЧАСТ ОТ ВЕЧЕ ЧУЖДИЯ ИМОТ, АКО ТАЗИ ЧАСТ БЪДЕ ПРИДАДЕНА ПО РЕГУЛАЦИЯ КЪМ СЪСЕДНИЯ ПАРЦЕЛ. ПРИ РЕГУЛАЦИИ, ПРИЛОЖЕНИ ПРИ РЕЖИМА НА З., ТОВА СЛЕДВА И ОТ ВЕЩНООТЧУЖДИТЕЛНОТО ДЕЙСТВИЕ НА ДВОРИЩНАТА РЕГУЛАЦИЯ. ВЪПРЕКИ ЛИПСАТА НА ИЗРИЧНА РАЗПОРЕДБА ТОВА ПОЛОЖЕНИЕ СЛЕДВА ДА СЕ ПРИЕМЕ ЗА МЕРОДАВНО И ПРИ ДЕЙСТВИЕТО НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИМОТИ С ПРИЛОЖЕНА РЕГУЛАЦИЯ. ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЪСЕДНИ ИМОТИ, КОИТО СА ДЪРЖАВНА /ОБЩИНСКА/ СОБСТВЕНОСТ НЕ СЕ ИЗВЪРШВА ПРИДАВАНЕ ИЛИ ОТНЕМАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ТЯХ ПРИ НОВАТА РЕГУЛАЦИЯ, ПОРАДИ КОЕТО ЗА ПЛОЩТА НА ТЕРЕНА, КОЙТО МОЖЕ ДА СЕ ПОЛЗВА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРАВАТА ПО ЧЛ. 64 ЗС Е МЕРОДАВНО СЪСТОЯНИЕТО НА ИМОТА ПО ПОСЛЕДНАТА, ДЕЙСТВАЩА РЕГУЛАЦИЯ. ПО АРГУМЕНТ ОТ ЧЛ. 111 ЗС ПРАВОТО НА ПОЛЗВАНЕ В РАЗГЛЕЖДАНАТА ХИПОТЕЗА МОЖЕ ДА СЕ ЗАЩИТАВА С ИСКОВЕ ПО ЧЛ. 108 И ЧЛ. 109 ЗС.

Чл. 64 ЗС

РЕШЕНИЕ № 178 ОТ 09.07.2012 Г. ПО ГР. Д. № 972/2010 Г., Г. К., І Г. О. НА ВКС

ПРАВОТО НА СТРОЕЖ НЕ СЕ ПОГАСЯВА, АКО СГРАДАТА ИЛИ ЧАСТ ОТ НЕЯ ПОГИНЕ, ЗАЩОТО БЕЗ ДА Е НЕОБХОДИМО УЧРЕДЯВАНЕТО НА НОВО ВЕЩНО ПРАВО, СОБСТВЕНИКЪТ Й МОЖЕ ДА Я ПОСТРОИ ОТНОВО В СЪЩИЯ ОБЕМ И ВИД, ОСВЕН АКО В АКТА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НЕ Е ПРЕДВИДЕНО ДРУГО – ЧЛ. 66, АЛ. 2 ЗС.С ЧЛ. 63 ЗС СЕ СЪЗДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНО ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ПОСТРОЙКАТА, ОТДЕЛНО ОТ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ТЕРЕНА, ТАКА, ЧЕ ТЕРЕНЪТ И СГРАДАТА ДА ПРЕДСТАВЛЯВАТ ОТДЕЛНИ И САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ НА СОБСТВЕНОСТ.

Чл. 63 ЗС

РЕШЕНИЕ № 294 ОТ 21.09.2012 Г. ПО ГР. Д. № 62/2012 Г., Г. К., І Г. О. НА ВКС

С ОТМЯНАТА НА ЧЛ. 15, АЛ. 3 ЗС, НЕ ОТПАДА ПРАВОТО НА ПОЛЗВАНЕ ВЪРХУ ЦЯЛАТА ПЛОЩ НА ПАРЦЕЛА. ОТМЕНЕНАТА НОРМА Е ОТ МАТЕРИАЛНОПРАВЕН ХАРАКТЕР И ОТМЯНАТА Й ИМА ДЕЙСТВИЕ ЗА НАПРЕД. ПРИДОБИТОТО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ВЪРХУ УРЕГУЛИРАНИЯ ДЪРЖАВЕН ИМОТ ПО ВРЕМЕ НА ДЕЙСТВИЕТО Й НЕ СЕ ПРЕКРАТЯВА С ОТМЯНАТА Й. ПРАВНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ НА СКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПРИ ДЕЙСТВИЕТО НА ПОСОЧЕНАТА НОРМА СА ЗАПАЗЕНИ И ИЩЦИТЕ СЕ ЛЕГИТИМИРАТ КАТО НОСИТЕЛИ НА ТОВА ОГРАНИЧЕНО ВЕЩНО ПРАВО.

Чл. 15, ал. 3 ЗС (отм.)