Подновяване на вписването на ипотека и спиране на 10-годишния срок по чл. 172 ЗЗД по време на извънредното положение (от 13.03.2020 г. до 16.04.2020 г.)

адвокат Ивайло Василев

тел.: 0896733134

e-mail: vasileff.lawfirm@gmail.com

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 15

София, 29.01.2021 г.Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в закрито съдебно заседание две хиляди двадесет и първа година в състав:
Председател: ДИЯНА ЦЕНЕВА
Членове: БОНКА ДЕЧЕВА
ВАНЯ АТАНАСОВА
разгледа докладваното от съдията Атанасова ч.гр.д. № 4042/2020 година.

Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК.
Образувано е по подадена от „Тарамекс“ ЕООД, чрез процесуалния представител адв. И. С., частна касационна жалба срещу определение № 260542 от 16. 11. 2020 г. по ч. гр. д. № 2436/2020 г. на Пловдивския окръжен съд, 10 с-в, с което е потвърдено определение № 300 от 7. 10. 2020 г. на съдията по вписванията при Пловдивския районен съд, с което е отказано вписване на молбата на „Тарамекс“ ЕООД, с вх. № 25848/7. 10. 2020 г., за частично подновяване вписването на договорна ипотека, учредена с н.а. № …8. 09. 2010 г., вписан на 8. 09. 2010 г. с акт № …, том .., д.№…/2010 г. на Служба по вписванията – [населено място]. Излагат се съображения за неправилност на определението и се иска отмяната му. Поддържа се наличие на основание по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК за допускането му до касационно обжалване.
Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение, като обсъди доводите на страните и прецени данните по делото, прие следното:
За да потвърди определението на съдията по вписванията, с което е отказано вписване на молбата за частично подновяване на вписването на договорна ипотека, съставът на окръжния съд е приел, че молбата е подадена след изтичане на срока по чл. 172 ЗЗД (договорната ипотека е вписана на 8. 09. 2010 г., срокът по чл. 172 ЗЗД е изтекъл на 8. 09. 2020 г., а молбата за подновяването й е подадена на 7. 10. 2020 г.). Приел е, че ипотеката може да се впише наново, в който случай ще има ред от новото вписване, съгласно чл. 172, ал. 2 ЗЗД. За неоснователен е приет доводът на молителя-частен жалбоподател, че искането за подновяване на вписването на ипотеката е направено преди изтичане на срока по чл. 172 ЗЗД, тъй като съгласно разпоредбата на чл. 3, т. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение в първоначалната редакция (ДВ, бр. 28/24. 03. 2020 г.), вр. пар. 13 от Заключителните разпоредби на ЗИД на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ДВ, бр. 34/9. 04. 2020 г.), от 13. 03. 2020 г. до 16. 04. 2020 г. срокът е спрял да тече. В тази връзка е приел, че в случая е приложима нормата на чл. 5, ал. 4 от цитирания закон, според която до отмяната на извънредното положение се ограничават нотариалните производства до неотложни такива при спазване на здравно-хигиенните изисквания, като Нотариалната камара осигурява дежурни нотариуси при съотношение най-малко един нотариус на 50000 жители за съответния район. Направен е извод, че подновяването на ипотеката е неотложно нотариално производство и по отношение на него сроковете не са спирали да текат.
Иска се допускане до касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, по четири въпроса, два от които са следните:
1. Какъв е предметният обхват на разпоредбата на чл. 3, т. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение относно понятието „други срокове“ и включва ли същото сроковете по чл. 172, ал. 1, изр. 2 ЗЗД за подновяване действието на вписани ипотеки?
2. Възможността за извършване на неотложни нотариални производства, предвидена в чл. 5, ал. 4 ЗМДВИП, изключва ли спирането на сроковете, установено с чл. 3, т. 2 ЗМДВИП?.
Налице е основанието по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК за допускане до касационно обжалване на определението по посочените въпроси. Същите са обусловили решаващите изводи на въззивния съд, поставени са във връзка с тълкуване и прилагане на закон, приет преди десет месеца и по същите не е формирана практика на ВКС.
По поставените въпроси настоящият състав прие следното:
Съгласно разпоредбата на чл. 3, т. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение в първоначалната й редакция (ДВ, бр. 28/28. 03. 2020 г., в сила от 13. 03. 2020 г.), спират да текат от 13. 02. 2020 г. до отмяната на извънредното положение давностните и други срокове , предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти, с изключение на сроковете по НК и ЗАНН. Със Закона за изменение и допълнение на ЗМДВИП (ДВ, бр. 34/9. 04. 2020 г.) нормата на чл. 3, т. 2 е изменена, като отпадат „и други срокове“, а в пар. 13 от Заключителните разпоредби на ЗИД ЗМДВИП (ДВ, бр. 34/9. 04. 2020 г.) е предвидено, че сроковете по чл. 3, т. 1 и т. 2 относно „други срокове“ в досегашната редакция, спрени от обявяването на извънредното положение до влизането в сила на този закон, продължават да текат след изтичането на 7 дни от обнародването му в „Държавен вестник“.
В предметния обхват на цитираните разпоредби се включва срокът по чл. 172 ЗЗД, в който кредиторът може да продължи действието на вписването на ипотеката, като подаде молба за подновяване на вписването по чл. 172, ал. 3 ЗЗД, съотв. чл. 18 от Правилника за вписванията. Касае се за срок, предвиден в нормативен акт, с изтичането на който възможността да бъде продължено действието на вписването отпада, а ипотеката губи реда на първоначалното си вписване (чл. 172, ал. 2 ЗЗД). Това тълкуване съответства и на целите на закона – да се създадат условия за опазване здравето и живота на хората чрез въвеждане на временни забрани, ограничения и специални правила на поведение, но същевременно и да се предотврати опасността от засягане на законни права и интереси на правните субекти, когато упражняването им изисква извършване на действия, създаващи опасност за здравето и несъвместими с наложените временни забрани и ограничения. Не на последно място, срокът за подновяване вписването на ипотека не е сред сроковете, чието спиране е изключено изрично от законодателя.
Разпоредбата на чл. 5, ал. 4 ЗМДВИП предвижда възможност за извършване на неотложни нотариални производства и задължава Нотариалната камара да осигури дежурни нотариуси в съотношение най-малко един нотариус на 50000 жители за съответния район. Предвидената от закона допустимост за извършване на неотложни нотариални производства при спазване на здравно-хигиенните изисквания представлява допълнителна възможност за правните субекти да получат необходимото съдействие при упражняване на нетърпящи отлагане права, но няма отношение към приложението на чл. 3, т. 2 ЗМДВИП и настъпването на предвидените в тази норма правни последици, свързани със спиране течението на сроковете, включително и в хипотезите, при които за правото, което следва да бъде упражнено в съответния срок, лицето може да получи съдействие в неотложно нотариално производство, провеждането на което е разрешено в периода на обявеното извънредно положение.
По основателността на частната жалба:
С оглед отговора на поставените въпроси, частната жалба е основателна.
Молбата на „Тарамекс“ ООД за подновяване вписването на договорна ипотека, учредена с н.а. № …./8. 09. 2010 г., вписан на 8. 09. 2010 г. с акт № …, том .., д.№../2010 г., Служба по вписванията – [населено място], е подадена преди изтичането на предвидения в чл. 172 ЗЗД срок. За времето от 8. 09. 2010 г. до 12. 03. 2020 г. са изтекли 9 години, 6 месеца и 4 дни , от 13. 03. 2020 г. до 16. 04. 2020 г. течението на срока е спряло по силата на чл. 3, т. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение в първоначалната й редакция (ДВ, бр. 28/28. 03. 2020 г., в сила от 13. 03. 2020 г.) и пар. 13 от Заключителните разпоредби на ЗИД ЗМДВИП (ДВ, бр. 34/9. 04. 2020 г.), а от 17. 04. 2020 г. до 7. 10. 2020 г. (подаването на молбата за подновяване на вписването) са изтекли още 5 месеца и 19 дни – общо изтеклият срок до подаване на молбата е 9 години, 11 месеца и 23 дни .
Като е приел, че молбата за частично подновяване на вписването на договорната ипотека е подадена след изтичане на десетгодишния срок на действие на вписването на договорната ипотека, поради което отказът да се извърши вписване на молбата е законосъобразен, съставът на окръжния съд е постановил незаконосъобразно определение, което следва да бъде отменено, а преписката върната на съдията по вписванията за извършване вписване на подадената от „Тарамекс“ ЕООД молбата вх. № 25848/7. 10. 2020 г. за частично подновяване вписването на договорна ипотека, учредена с н.а. № …/8. 09. 2010 г., вписан на 8. 09. 2010 г. с акт № …, том 7, д.№…/2010 г., Служба по вписванията – [населено място].
По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение


О П Р Е Д Е Л И:
ДОПУСКА касационно обжалване на определение № 260542 от 16. 11. 2020 г. по ч. гр. д. № 2436/2020 г. на Пловдивския окръжен съд, 10 с-в.
ОТМЕНЯ определение № 260542 от 16. 11. 2020 г. по ч. гр. д. № 2436/2020 г. на Пловдивския окръжен съд, 10 с-в и ВРЪЩА преписката на съдията по вписванията при РС – Пловдив за извършване на вписване на подадена от „Тарамекс“ ЕООД молба вх. № 25848/7. 10. 2020 г. за частично подновяване вписването на договорна ипотека, учредена с н.а. № …/8. 09. 2010 г., вписана на 8. 09. 2010 г., с акт № …, том .., д.№…/2010 г., Служба по вписванията [населено място].
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ: