Задължения на съда в първа фаза на съдебната делба на имот

Адвокат д-р Ивайло Василев

тел.: 0896733134

e-mail: vasileff.lawfirm@gmail.com

Съгласно нормата на чл. 344, ал.1 ГПК, с решението по допускане на делбата, съдът се произнесе относно това между кои лица, досежно кои имоти и при какви квоти се допуска дебата. В първата фаза следва да се изяснят тези въпроси, като се изследва на какво основание или основания е възникнала съсобствеността, за да определи правилно кои са съсобствениците, защото те са задължителни необходими другари и за съда съществува служебно задължение да конституира всички съсобственици. Задължение на съда е да установи и действителните квоти между страните независимо от заявените от тях твърдения, защото решението за допускане на делбата се ползва със сила на пресъдено нещо по посочените три въпроса, а съдът дължи прекратяване на съсобствеността във втората фаза и уравняване на дяловете с имоти или в пари – чл. 69, ал.2 ЗН. Делбеното производство е особено исково и диспозитивното начало търпи отклонения, които са предвидени в специалната уредба на института на делбата. В този смисъл са Р № 1367-85-!, Р 12-88-1, Решение № 167 от 24.06.2013 г. на ВКС по гр. д. № 1889/2013 г., I г. о., Решение № 34/11 от 03.01.2012 г. по гр. д. № 87/10 I гр. о, Решение № 147 от 7.01.2020 г. на ВКС по гр. д. № 1234/2019 г., II г. о.

Така Решение №98/20.10.2020 г. по гр. дело №663/2020 г., I г.о. на ВКС