Производство по отмяна на решение на общото събрание на дружеството (чл. 74 ТЗ)

Адвокат д-р Ивайло Василев

тел.: 0896733134

e-mail: vasileff.lawfirm@gmail.com

Кой може да иска отмяна на решение на общото събрание и на какво основание?

Според чл. 74, ал. 1 ТЗ всеки съдружник или акционер може да предяви иск пред окръжния съд по седалището на дружеството за отмяна на решението на общото събрание.

Основанието да се иска отмяна на решението е противоречие с повелителните разпоредби на закона или на учредителния договор, съответно на устава на дружеството.

Кой е ответник по иска по чл. 74 ТЗ?

Искът се предявява срещу търговското дружество като ответник.

Може ли да се иска спиране на вписването в Търговския регистър на решението на общото събрание?

След завеждане на иска по чл. 74 ТЗ, ищецът има правото да иска от съответния съд спиране на регистърното производсто в Търговския регистър по вписване на обжалваното решение на общото събрание на дружеството. Съдът с изрично определение може да спре вписването, докато не приключи съдебният процес по иска по чл. 74 ТЗ.

В какъв срок трябва да се предяви искът?

Искът се предявява в 14-дневен срок от деня на събранието, когато ищецът е присъствувал или когато е бил редовно поканен, а в останалите случаи – в 14-дневен срок от узнаването, но не по-късно от 3 месеца от деня на общото събрание.

Какъв е размерът на държавната такса, която се събира в полза на съда?

Ищецът дължи заплащане на държавна такса. Тъй като искът по чл. 74 ТЗ е неоценяем, съдът определя държавна такса в размер между 30 и 80 лв.

Могат ли други съдружници или акционери да участват в делото?

Всеки съдружник или акционер може да встъпи в делото съгласно разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс. Той може да поддържа иска дори и ищецът да се откаже от него или да го оттегли.

Какви са последиците на съдебното решение при повторно гласуване на вече отменено решение на дружеството?

Указанията на съда, дадени при отмяна на решенията на общото събрание по тълкуването на законите, учредителния договор и устава, са задължителни за общото събрание при повторно разглеждане от него на същия въпрос.

Решения или действия на органите на дружеството, извършени в противоречие с влязло в сила решение на съда, са нищожни. Всеки съдружник или акционер може винаги да се позове на нищожността или да поиска от съда да я прогласи.