Отказ от приемане на наследство по изпълнително дело

Адвокат д-р Ивайло Василев

тел.: 0896733134

e-mail: vasileff.lawfirm@gmail.com

Съобразно чл. 429, ал. 2, изр. второ ГПК когато наследникът не е приел наследството, съдебният изпълнител определя срока по чл. 51 от Закона за наследството, като съобщава изявлението на наследника на съответния районен съдия, за да бъде надлежно вписано.

По приложението на разпоредбата на чл. 429, ал. 2, изр. второ ГПК е налице и константна съдебна практика:

В ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 225 ОТ 24.11.2017 Г. ПО Ч. ГР. Д. № 3667/2017 Г., Г. К., І Г. О. НА ВКС е прието следното:

„Видно от изложеното за мотивите на въззивния съд въпросът не е обуславящ, тъй като въззивният съд е приел, че по делото не са представени доказателства, че в дадения от ЧСИ срок по чл. 429, ал. 2 ГПК наследникът не е отговорил – че са настъпили предпоставките на чл. 51, ал. 2 ЗН.

Отделно от това не е налице и противоречие между приетото от въззивния съд и разрешенията в посочените съдебни актове:

В РЕШЕНИЕ № 868/04.07.2008 Г. ПО ГР. Д. № 3865/2007 Г. НА ВКС, ІІ Г.О., постановено в производство по ГПК от 1952 г. (отм.) е прието по съществото на спора, че на основание чл. 51, ал. 2 вр. чл. 61, ал. 2 ГПК съдът е дал срок за приемане на наследството по опис, но този срок не е спазен, поради което с изтичането му е погасено правото да се приеме наследството. Поради което не са налице предпоставки за ангажиране на отговорността на малолетния наследник на починалия в хода на производството първоначален ответник. В решението не е обсъждан въпросът за вписване на отказ или на изгубеното право за приемане на наследството.

В ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 66/15.01.2013 Г. ПО Ч.ГР. Д. № 1063/2012 Г. НА ОС – ПЕРНИК е прието, че по силата на закона са настъпили последиците на чл. 51, ал. 2 ЗН и наследникът е загубил правото си да приеме наследството, но не е обсъждан въпросът за вписване на отказ или на изгубеното право за приемане на наследството.“

В РЕШЕНИЕ № 143 ОТ 08.01.2019 Г. ПО В. ГР. Д. № 16343/2018 Г. НА СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, е прието следното:

„В жалбата се излагат и доводи, че по отношение на М. М. не е проведено производство по чл. 51 от ЗН, в което да й се определи срок, за да заяви приема ли наследството на М. А. Т.. Както е посочено по-горе конституирането на М. Н. М. като длъжник и насочването на изпълнението спрямо нея не е действие, което подлежи на самостоятелно обжалване. За изпълнителното производство обаче от съществено значение е въпросът дали същата има качеството на наследник, приел наследството, оставено от М. А. Т., за което следва да й бъде даден срок по реда на чл. 51 ЗН. Чл. 48, изр. първо от ЗН предвижда, че наследството се придобива с приемането му, като начините за приемане са посочени в закона – чл. 49 и чл. 51 ЗН. Кредиторът, който претендира, че наследник на негов длъжник отговаря за задълженията на наследодателя си, следва да докаже, че наследникът е приел наследството на длъжника по някой от предвидените в ЗН начин и. В този смисъл е ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 315 ОТ 23.06.2015 Г. ПО Ч. ГР. Д. № 3092/2015 Г. НА ВКС, I Г.О., постановено в производство по чл. 274, ал. 3 ГПК. С оглед изричната разпоредба на чл. 429, ал. 2, изр. 2 на ГПК, когато наследникът не е приел наследството, съдебният изпълнител определя срока по чл. 51 от ЗН като съобщава изявлението на наследника на съответния районен съдия, за да бъде надлежно вписано. Предвид горното и като констатира, че няма данни по настоящото дело ЧСИ И. М.-К.да е изпълнила горепосочената разпоредба, съдът намира, че макар жалбата да следва да бъде оставена без разглеждане, тъй като не е насочена срещу действия от кръга на обжалваемите, следва да бъдат дадени указания ЧСИ да даде срок по чл. 51 от ЗН на длъжника да заяви дали приема наследството или се отказва от него. Едва след изпълнение на тази процедура могат да бъдат проведени без нарушаване на правилата по призоваване на наследници на длъжник съгл. чл. 429, ал. 2 ГПК, законосъобразни изпълнителни действия срещу М. М. в качеството й на наследник на починалия ипотекарен длъжник. Неизпълнението на процедурата по чл. 51 от ЗН в рамките на изпълнителното производство могло да обуслови имуществена отговорност за ЧСИ и възможност за отмяна на предприетите от него изпълнителни действия.“

Ключови думи: адвокати в Пловдив, адвокатска кантора Пловдив, отказ от наследство, приемане на наследство, изпълнително дело, частен съдебен изпълнител ЧСИ, покана за доброволно изпълнение, чл. 51 ЗН, чл. 429 ГПК, адвокат д-р Ивайло Василев.