Обжалване на разпореждането на съда, с което се издава заповед за изпълнение – чл. 419 ГПК

Адвокат д-р Ивайло Василев

тел.: 0896733134

e-mail: vasileff.lawfirm@gmail.com

За да издаде заповед за изпълнение, съдът трябва да постанови разпореждане. Това разпореждане подлежи на самостоятелно обжалване, подадено пред съответния компетентен съд, който се произнася по него.

Разпореждането, с което се уважава молбата за незабавно изпълнение, може да се обжалва с частна жалба в едномесечен срок от връчването на заповедта за изпълнение. Частната жалба задължително се подава заедно с възражение срещу издадената заповед за изпълнение.

Обжалването на разпореждането за незабавно изпълнение не спира принудителното изпълнение, което се провежда от частен съдебен изпълнител.

Съдът отменя разпореждането, когато не са налице следните предпоставки:

  • документът е редовен от външна страна и удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника;
  • когато според представения документ изискуемостта на вземането е в зависимост от изпълнението на насрещно задължение или от настъпването на друго обстоятелство, изпълнението на задължението или настъпването на обстоятелството трябва да бъдат удостоверени с официален или с изходящ от длъжника документ;
  • както и когато вземането се основава на неравноправна клауза в договор, сключен с потребител;
  • когато са нарушени разпоредбите на чл. 411 ГПК.

Ключови думи: адвокати в Пловдив, адвокатска кантора в Пловдив, добър адвокат в Пловдив, заповедно производство, обжалване на разпореждането на съда, с което се издава заповед за изпълнение по чл. 419 ГПК, частна жалба, колекторска фирма, заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК, заповед за незабавно изпълнение по чл. 417 ГПК, възражение на длъжника срещи издадена заповед за изпълнение по чл. 414 ГПК, изпълнителен лист, Районен съд – Пловдив, изпълнително дело, частен съдебен изпълнител ЧСИ, призовка, покана за доброволно изпълнение, срок за доброволно изпълнение, неравноправни клаузи, потребител, адвокат д-р Ивайло Василев.