Дължи ли се обезщетение за вреди над уговорената неустойка, ако искът по чл. 92 ЗЗД е бил отхвърлен?

Адвокат д-р Ивайло Василев

тел.: 0896733134

e-mail: vasileff.lawfirm@gmail.com

Задължението за заплащане на неустойка се намира в тясна функционална връзка със задължението, което обезпечава – зависи от него и е акцесорно спрямо него. За да се дължи неустойката, следва да са налице изискуемите от закона предпоставки – тя да е била договорена от страните, кредиторът да е изправна страна и да е налице виновно неизпълнение на задължението от страна на длъжника.

Съгласно чл. 92, ал. 1, предл.1 ЗЗД неустойката обезпечава изпълнението на задължението и служи като обезщетение за вредите от неизпълнението, без да е нужно те да се доказват. Според предл.второ кредиторът може да иска обезщетение и за по-големи вреди., т.е. кредиторът може да търси обезщетение за вредите от неизпълнението, чийто размер не се покрива от неустойката. Когато кредиторът е доказал по общия ред, че те превишават договорения й размер, дължимата неустойка се приспада от обезщетението за вреди. Ако поради липса на някоя от предпоставките неустойка не се дължи, по аргумент на по-силното основание не се дължи и обезщетение за вреди над размера на неустойката, доколкото те се претендират за неизпълнение на едно и също задължение.

Ключови думи: адвокати от Пловдив, адвокатска кантора Пловдив, неустойка, искова молба, чл. 92 ЗЗД, вреди, обезщетение, неизпълнение на договор, Районен съд – Пловдив, Окръжен съд – Пловдив, търговско дело, адвокат д-р Ивайло Василев.