Искове за защита на правото на собственост в практиката на ВКС

Адвокат д-р Ивайло Василев

тел.: 0896733134

e-mail: vasileff.lawfirm@gmail.com

РЕШЕНИЕ № 46 ОТ 26.05.2011 Г. ПО ГР. Д. № 438/2010 Г., Г. К., І Г. О. НА ВКС

ИСКЪТ С ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 109 ОТ ЗС ПРЕДОСТАВЯ ПРАВНА ЗАЩИТА НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ИЛИ НА ОГРАНИЧЕНО ВЕЩНО ПРАВО СРЕЩУ ВСЯКО ПРЯКО ИЛИ КОСВЕНО НЕОСНОВАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ, ПОСЕГАТЕЛСТВО ИЛИ ВРЕДНО ОТРАЖЕНИЕ НАД ОБЕКТА НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ. ТО МОЖЕ И ДА НЕ НАКЪРНЯВА ВЛАДЕНИЕТО, НО САМО ДА ОГРАНИЧАВА, СМУЩАВА И ПРЕЧИ НА ДОПУСТИМОТО ПЪЛНОЦЕННО ПОЛЗВАНЕ НА ВЕЩТА СПОРЕД НЕЙНОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ДА СЪЗДАВА ОПАСНОСТ ОТ ТАКОВА ВЪЗДЕЙСТВИЕ. АКО ИЗТОЧНИК НА ТОВА НЕПРАВОМЕРНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ Е СТРОЕЖ В СЪСЕДЕН ИМОТ ИЛИ НЕПОСРЕДСТВЕНО НА ГРАНИЦАТА НА ИМОТА – СОБСТВЕНОСТ НА ИЩЕЦА ПО ИСКА С ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 109 ОТ ЗС, ЗАИНТЕРЕСОВАНИЯТ СОБСТВЕНИК МОЖЕ ДА ИСКА ПРЕМАХВАНЕТО НА ТОЗИ СТРОЕЖ. САМ ПО СЕБЕ СИ ВЕЩНОПРАВНИЯТ И ГРАДОУСТРОЙСТВЕН СТАТУТ НА НАМИРАЩА СЕ В СЪСЕДЕН ИМОТ ИЛИ НА ГРАНИЦАТА НА ИМОТА ПОСТРОЙКА НЕ МОЖЕ ДА ОБУСЛОВИ ИЗВОД ЗА ОСНОВАТЕЛНОСТ НА ИСК ПО ЧЛ. 109 ОТ ЗС, ТЪЙ КАТО НЕ ТОЗИ СТАТУТ НА ПОСТРОЙКАТА ПРЕЧИ НА СОБСТВЕНИКА НА СЪСЕДЕН ИМОТ ДА УПРАЖНЯВА В ПЪЛЕН ОБЕМ ПРАВОТО СИ НА СОБСТВЕНОСТ. СТАТУТЪТ НА ПОСТРОЙКАТА ИМА ЗНАЧЕНИЕ САМО В ХИПОТЕЗАТА, КОГАТО ПОСТРОЕНОТО ПРЕЧИ НА УПРАЖНЯВАНЕТО НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ СЪСЕДЕН ИМОТ.

Чл. 109 ЗС

РЕШЕНИЕ № 86 ОТ 07.04.2010 Г. ПО ГР. Д. № 110/2009 Г., Г. К., ІІ Г. О. НА ВКС

В НАСТОЯЩЕТО ПРОИЗВОДСТВО, С ОГЛЕД КАЧЕСТВОТО СИ НА ОТВЕТНИК ПО ПРЕДЯВЕНИ СРЕЩУ НЕГО ИСКОВЕ, КАСАТОРЪТ СЕ БРАНИ ПРОТИВ АКТИВНАТА МАТЕРИАЛНА ЛЕГИТИМАЦИЯ НА ИЩЦИТЕ, КАТО ПОДДЪРЖАНОТО ОТ НЕГО ПРАВОИЗКЛЮЧВАЩО ВЪЗРАЖЕНИЕ Е ДОПУСТИМО С ОГЛЕД ФАКТА, ЧЕ СЪЩИЯТ СЕ НАМИРА В СПОРНИЯ ИМОТ. БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ Е ОБСТОЯТЕЛСТВОТО, ЧЕ ТАЗИ ФАКТИЧЕСКА ВЛАСТ Е БЕЗ ОСНОВАНИЕ, С ОГЛЕД ЛИПСАТА НА ПЪРВАТА ОТ ПРЕДВИДЕНИТЕ В ЧЛ. 108 ЗС КУМУЛАТИВНО ПРЕДВИДЕНИ ПРЕДПОСТАВКИ – ИЩЕЦЪТ ДА Е СОБСТВЕНИК. С ОГЛЕД ДАННИТЕ ЗА ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИЯ ИМОТ ОТ ЛИЦЕ, КОЕТО НЕ Е ИМАЛО КАЧЕСТВОТО НА КМЕТ НА ОБЩИНАТА, ТО И ИЩЦИТЕ НЕ МОГАТ ДА СЕ ЛЕГИТИМИРАТ КАТО СОБСТВЕНИЦИ, С ОГЛЕД ЛИПСАТА НА ВЕЩНОПРЕХВЪРЛИТЕЛНО ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА, А ОТТУК И НА ПОСЛЕДВАЩИТЕ ПРЕХВЪРЛИТЕЛНИ СДЕЛКИ. ПРИ ПРЕДЯВЕН ИСК ПО ЧЛ. 108 ЗС СЪЩИТЕ ИМАТ ДОКАЗАТЕЛСТВЕНАТА ТЕЖЕСТ ДА УСТАНОВЯТ ТВЪРДЯНОТО ОТ ТЯХ ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЕТО В СЛУЧАЯ НЕ Е ДОКАЗАНО, ПОРАДИ КОЕТО И ПРИ ЛИПСА НА ТАЗИ ПРЕДПОСТАВКА РЕВАНДИКАЦИОННИЯТ ИМ ИСК И ОБУСЛОВЕНИЯ ОТ НЕГО ИСК ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ПОЛЗУВАНЕТО НА ИМОТА СА НЕОСНОВАТЕЛНИ.

Чл. 108 ЗС

Чл. 59 ЗЗД

РЕШЕНИЕ № 127 ОТ 12.05.2011 Г. ПО ГР. Д. № 484/2010 Г., Г. К., ІІ Г. О. НА ВКС

САМ ПО СЕБЕ СИ ВЕЩНОПРАВНИЯТ И ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИЯТ СТАТУТ НА ЕДНА ПОСТРОЙКА НЕ МОЖЕ ДА ОБУСЛОВИ ИЗВОД ЗА ОСНОВАТЕЛНОСТ НА ПРЕДЯВЕНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 109 ЗС ПРЕТЕНЦИЯ, ТЪЙ КАТО НЕ ТОЗИ СТАТУТ НА ПОСТРОЙКАТА ПРЕЧИ НА СОБСТВЕНИКА НА СЪСЕДЕН ИМОТ ДА УПРАЖНЯВА В ПЪЛЕН ОБЕМ ПРАВОТО СИ НА СОБСТВЕНОСТ. СТАТУТЪТ НА ПОСТРОЙКАТА ОБАЧЕ ИМА ЗНАЧЕНИЕ В ХИПОТЕЗА, ПРИ КОЯТО ПОСТРОЕНОТО ПРЕЧИ ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ СЪСЕДНИЯ ИМОТ, КАТО ОТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ Е ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИЯТ СТАТУТ НА ПОСТРОЕНОТО КЪМ МОМЕНТА НА ПРЕДЯВЯВАНЕТО НА ИСКА. СГРАДА, КОЯТО НЯМА ТРАЕН ГРАДОУСТРОЙСТВЕН СТАТУТ ПО ДЕЙСТВУВАЩИЯ ПУП СЪГЛАСНО § 50 ПЗР З. (ОТМ.) И § 17, АЛ. 2 ПЗР ЗУТ И КОЯТО ЗАСЯГА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНИКА НА СЪСЕДЕН ИМОТ, ПОДЛЕЖИ НА ПРЕМАХВАНЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 109 ЗС, ДОРИ АКО КЪМ МОМЕНТА НА ПОСТРОЯВАНЕТО Й Е ОТГОВАРЯЛА НА ВСИЧКИ ЗАКОНОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА НЕЗАКОНЕН СТРОЕЖ.

Чл. 109 ЗС

Чл. 290 ГПК

РЕШЕНИЕ № 143 ОТ 31.05.2011 Г. ПО ГР. Д. № 89/2011 Г., Г. К., ІІ Г. О. НА ВКС

ЗА СТОПАНСКАТА ОПРАВДАНОСТ НА ДАДЕНО ДЕЙСТВИЕ СЛЕДВА ДА СЪДИ ПО СЪОТНОШЕНИЕТО НА ПОЛЗИТЕ И ВРЕДИТЕ, КОИТО ТО ПРИЧИНЯВА. ТО БИ БИЛО СТОПАНСКИ ОПРАВДАНО, АКО РАЗХОДИТЕ И УСИЛИЯТА ПО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО МУ, КАКТО И ВРЕДИТЕ, КОИТО НАНАСЯ, СА ПО-МАЛКИ В СРАВНЕНИЕ С ОЧАКВАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЕН ЕФЕКТ ОТ НЕГО. ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ГОРНОТО НАСТОЯЩИЯТ СЪСТАВ НАМИРА, ЧЕ ПРЕЦЕНКАТА ДАЛИ Е СТОПАНСКИ НЕОПРАВДАНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ПРЕДИШНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ПРЕУСТРОЕН МАГАЗИН СЛЕДВА ДА СЕ ИЗВЪРШИ ВЪЗ ОСНОВА НА КОНКРЕТНИ КРИТЕРИИ КАТО: А/ СТОЙНОСТ И СЛОЖНОСТ НА ТОВА ПРЕУСТРОЙСТВО – АКО Е СВЪРЗАНО С ВИСОКИ РАЗХОДИ, ПРЕДВИД СТОЙНОСТТА НА МАГАЗИНИТЕ И БЪДЕЩОТО ИМ ПОЛЗВАНЕ, ТО БИ БИЛО СТОПАНСКИ НЕОПРАВДАНО; Б/ ЗАСЯГАНЕ НА ЧУЖДИ ПРАВА – АКО ПРЕУСТРОЙСТВОТО СЪЗДАВА СЪЩЕСТВЕНИ НЕУДОБСТВА И НАКЪРНЯВА СЪСЕДНИ ИМОТИ, ТАКА ЧЕ ДА НЕ МОГАТ ДА СЕ ПОЛЗВАТ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ТОГАВА ТО СЪЩО Е СТОПАНСКИ НЕОПРАВДАНО.

Чл. 108 ЗС

Чл. 290 ГПК

РЕШЕНИЕ № 132 OT 30.03.2010 Г. ПО ГР. Д. № 66/2009 Г., Г. К., ІІ Г. О. НА ВКС

С ОСЪДИТЕЛНИЯ НЕГАТОРЕН ИСК ПО ЧЛ. 109 ЗС СЕ БРАНИ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ СРЕЩУ ВСЯКО НЕОСНОВАТЕЛНО ДЕЙСТВИЕ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЕ, ЗАСЯГАЩО ВЕЩТА, ОБЕКТ НА ВЕЩНОТО ПРАВО.

Чл. 109 ЗС

Чл. 295, ал. 2 от ГПК

Чл. 290 ГПК

РЕШЕНИЕ № 139 ОТ 25.06.2010 Г. ПО ГР. Д. № 457/2009 Г., Г. К., І Г. О. НА ВКС

САМИЯ ФАКТ НА ИЗГРАЖДАНЕ НА НЕЗАКОННА ПОСТРОЙКА НЕ ДАВА ОСНОВАНИЕ ДА СЕ ИСКА ПРЕМАХВАНЕТО Й, ОСВЕН АКО СЪЗДАДЕНОТО СЪСТОЯНИЕ НАРУШАВА ЧУЖДИ ПРАВА.

ИСКЪТ ПО ЧЛ. 109 ЗС ДАВА ПРАВНА ЗАЩИТА СРЕЩУ НЕПРАВОМЕРНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА ТРЕТИ ЛИЦА, С КОИТО СЕ СЪЗДАВАТ ПРЕЧКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА СОБСТВЕНИКА НЕОБЕЗПОКОЯВАНО И В ПЪЛЕН ОБЕМ СПОРЕД ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ВЕЩТА. В ОБСТОЯТЕЛСТВЕНАТА ЧАСТ НА ИСКОВАТА МОЛБА ИЩЕЦЪТ, ПРЕДЯВИЛ НЕГАТОРНИЯ ИСК СЛЕДВА ДА ПОСОЧИ КАКВИ СА ИЗВЪРШЕНИТЕ ОТ ОТВЕТНИКА ДЕЙСТВИЯ, С КАКВО ТЕ СМУЩАВАТ НЕГОВОТО ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И В РАМКИТЕ НА ТОВА ОСНОВАНИЕ, КАКТО И НА ФОРМУЛИРАНИЯ ПЕТИТУМ СЪДЪТ Е ДЛЪЖЕН ДА ДАДЕ ЗАЩИТА НА СПОРНОТО ПРАВО. ОТ ДРУГА СТРАНА ЗАЩИТАТА НА СОБСТВЕНОСТТА ПО РЕДА НА ЧЛ. 109 ЗС СЛЕДВА ДА СЪОТВЕТСТВА НА НАРУШЕНИЕТО И ДА СЕ ОГРАНИЧАВА С ИСКАНЕ ЗА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ САМО НА ОНЕЗИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ СЪСТОЯНИЯ, В КОИТО СЕ СЪСТОИ НЕПРАВОМЕРНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ВЕЩНОТО ПРАВО НА ИЩЕЦА, БЕЗ ДА ГИ НАДХВЪРЛЯ.

Чл. 109 ЗС

Чл. 42, ал. 3 ЗУТ

Чл. 290 ГПК

РЕШЕНИЕ № 149 ОТ 13.04.2010 Г. ПО ГР. Д. № 3830/2008 Г., Г. К., ІІІ Г. О. НА ВКС

ИСКЪТ С ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 109 ЗС СЛУЖИ ЗА ЗАЩИТА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ СРЕЩУ НЕОСНОВАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ И ПОСЕГАТЕЛСТВА ВЪРХУ ОБЕКТА НА СОБСТВЕНОСТ. ОТ ХАРАКТЕРА НА ИСКА СЛЕДВА, ЧЕ ВСЯКО УВРЕЖДАЩО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИМОТА НА ИЩЕЦА МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕДМЕТ НА ПРЕДВИДЕНАТА ПЕТИТОРНА ЗАЩИТА, Т. Е. ВСЯКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ, КОЕТО ПРОТИВОРЕЧИ НА УСТАНОВЕНИЯ ПРАВЕН РЕЖИМ НА ПОЛЗУВАНЕ НА ИМОТИТЕ ПО ТОЗИ НАЧИН, НАКЪРНЯВА ЧУЖДИТЕ ПРАВА.

Чл. 109 от ЗС

Чл. 290 ГПК

РЕШЕНИЕ № 150 ОТ 25.05.2011 Г. ПО ГР. Д. № 551/2010 Г., Г. К., ІІ Г. О. НА ВКС

НЕ ВСЯКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИМОТ МОЖЕ ДА ОБОСНОВЕ ОСНОВАТЕЛНОСТ НА ПРЕДЯВЕН ПО РЕДА НА ЧЛ. 109 ЗС ИСК, А САМО ОНОВА ВЪЗДЕЙСТВИЕ, КОЕТО ЗАСЯГА НЕОСНОВАТЕЛНО ОБЕКТА, ПРИНАДЛЕЖАЩ НА ПРЕДЯВИЛОТО ИСКА ЛИЦЕ И ПОСРЕДСТВОМ КОЕТО ОБЕКТИВНО СЕ СЪЗДАВАТ ПРЕЧКИ ЗА УСТАНОВЕНИЯ ПРАВЕН РЕЖИМ НА ПОЛЗУВАНЕ НА ИМОТА И ПО ТОЗИ НАЧИН СЕ НАКЪРНЯВАТ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНИКА И СЕ СЪЗДАВАТ ПРЕЧКИ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ДА БЪДЕ УПРАЖНЯВАНО В ПЪЛЕН ОБЕМ.

ПРЕЧКИТЕ ЗА ПОЛЗУВАНЕТО НА ИМОТА СЪЩО СЛЕДВА ДА СА ОБЕКТИВНИ, Т.Е. САМОТО ИМ ЕСТЕСТВО ДА ПРЕПЯТСТВУВА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПОЛЗУВАНЕ НА ИМОТА И ТО ЧРЕЗ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ САМИЯ ИМОТ, ПРИ КОЕТО СЪЩИЯТ ДА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОЛЗУВАН СПОРЕД НЕГОВОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, Т.Е. ОТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ Е ЕСТЕСТВОТО НА ПРАВОТО, КОЕТО Е ПРЕДМЕТ НА ЗАЩИТА. ДЕЙСТВИЯТА НА ТРЕТИ ЛИЦА, КОИТО СЪЗДАВАТ ПСИХИЧЕСКИ ДИСКОМФОРТ, АКО СА ИЗВЪРШЕНИ В НАРУШЕНИЕ НА УСТАНОВЕНА ОТ НОРМАТИВЕН АКТ ЗАБРАНА, СОЧАТ НА НАРУШАВАНЕ НА ДРУГ ВИД ПРАВО, РАЗЛИЧНО ОТ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ ОСОБЕНО АКО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ПО ЕСТЕСТВОТО СИ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ.

Чл. 109 ЗС

Чл. 290 ГПК

РЕШЕНИЕ № 172 ОТ 26.02.2010 Г. ПО ГР. Д. № 156/2009 Г., Г. К., І Г. О. НА ВКС

СЛЕД ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА БРАКА СЪПРУЗИТЕ СА СЪСОБСТВЕНИЦИ И ПО ИСК ПО ЧЛ. 108 ОТ ЗС, ПРЕДЯВЕН ОТ БИВШ СЪПРУГ ПРОТИВ ЕООД, ЧИЙТО ЕДИНСТВЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА И УПРАВИТЕЛ Е ДРУГИЯТ СЪПРУГ, ПРИТЕЖАВАЩ ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ МАГАЗИНА, НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИСКА РЕВАНДИКАЦИЯ НА ЦЯЛАТА ВЕЩ, КАКТО ОТ ТРЕТО ЛИЦЕ ДОРИ ТОЙ ДА ГО ПОЛЗВА ЧРЕЗ ПРИТЕЖАВАНОТО ЕООД. МОЖЕ ДА СЕ РЕВАНДИКИРА САМО НА ПРИТЕЖАВАНАТА ОТ ИЩЕЦА ЧАСТ.

ДОПУСНАТОТО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА БЪДЕЩ ИСК ЧРЕЗ ОТНЕМАНЕ ФАКТИЧЕСКАТА ВЛАСТ ВЪРХУ ВЕЩТА ОТ ОТВЕТНИКА НЕ ОЗНАЧАВА ЛИПСА НА ТРЕТАТА ПРЕДПОСТАВКА ЗА УВАЖАВАНЕ НА ИСКА ПО ЧЛ. 108 ОТ ЗС.

ЗАКОНОДАТЕЛЯТ, УРЕЖДАЙКИ В ЧЛ. 22, АЛ. 1 ОТ СК (ОТМ.) ВЪЗМОЖНОСТТА ВСЕКИ ОТ СЪПРУЗИТЕ ДА ПОЛЗВА И ДА УПРАВЛЯВА ОБЩАТА ВЕЩ – СЪПРУЖЕСКА ОБЩНОСТ И ОТЧИТАЙКИ СПЕЦИФИКАТА НА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ, НЕ Е ПРЕДВИДИЛ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ОТ ЛИШЕНИЯ ОТ ПОЛЗВАНЕ НА ВЕЩТА – СЪПРУЖЕСКА ОБЩНОСТ ОТ ДРУГИЯ СЪПРУГ ДО ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА СИО.

Чл. 108 ЗС

Чл. 321 ГПК (отм.)

Чл. 22, ал. 1 от СК (отм.)

Чл. 59 от ЗЗД

Чл. 290 ГПК

РЕШЕНИЕ № 173 ОТ 07.04.2010 Г. ПО ГР. Д. № 527/2009 Г., Г. К., ІІ Г. О. НА ВКС

СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР СЕ ИЗРАБОТВАТ КАДАСТРАЛНИ КАРТИ И КАДАСТРАЛЕН РЕГИСТЪР, КОИТО СЪГЛАСНО ЧЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ИМАТ ЧИСТО ИНФОРМАТИВНО ЗНАЧЕНИЕ, НО ГРЕШКИТЕ В КОЙТО, КОГАТО СА СВЪРЗАНИ СЪС СПОР ЗА МАТЕРИАЛНО ПРАВО, СЕ ОТСТРАНЯВАТ ПО РЕДА НА ЧЛ. 53, АЛ. 2 СЛЕД РЕШАВАНЕТО НА СПОРА ПО СЪДЕБЕН РЕД. СЛЕДОВАТЕЛНО ОТРАЗЯВАНЕТО НА ДАДЕН ИМОТ В КАДАСТРАЛНИЯ ПЛАН ИЛИ В КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НЯМАТ ПРЯКО ДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПРИТЕЖАВАНИТЕ ВЕЩНИ ПРАВА И НЕ СЪСТАВЛЯВАТ ПРЕЧКА ЗА ТЯХНАТА ЗАЩИТА ПО СЪДЕБЕН РЕД.

Чл. 108 от ЗС

Чл. 53 от ЗКИР

Чл. 32, ал. 1, т. 2 от ЗТСУ (отм.)

Чл. 290 ГПК

РЕШЕНИЕ № 179 ОТ 09.03.2010 Г. ПО ГР. Д. № 219/2009 Г., Г. К., І Г. О. НА ВКС

НЯМА ЗАКОНОВА ПРЕЧКА ЕДИН ЕТАЖЕН СОБСТВЕНИК ДА ПРЕДЯВИ СРЕЩУ ДРУГ ЕТАЖЕН СОБСТВЕНИК ИСК ПО ЧЛ. 109 ЗС И ДА ИСКА ОТ НЕГО ДА ПРЕКРАТИ НЕОСНОВАТЕЛНИТЕ ДЕЙСТВИЯ С КОИТО МУ ПРЕЧИ ДА УПРАЖНИ ПРАВОТО СИ НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДАТА. ПРЕДЯВЯВАНЕТО НА ИСКА Е ДЕЙСТВИЕ ПО ОБИКНОВЕНО УПРАВЛЕНИЕ И НЕ Е НУЖНО СЪГЛАСИЕ НА ОСТАНАЛИТЕ СОБСТВЕНИЦИ ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ИСКА.

Чл. 108 от ЗС

Чл. 109 от ЗС

Чл. 290 ГПК

РЕШЕНИЕ № 201 ОТ 11.05.2011 Г. ПО ГР. Д. № 449/2010 Г., Г. К., І Г. О. НА ВКС

ДОПУСТИМ Е УСТАНОВИТЕЛЕН ИСК ЗА СОБСТВЕНОСТ, КОГАТО ИЩЕЦЪТ НЕ ВЛАДЕЕ ВЕЩТА, ВЪПРЕКИ, ЧЕ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИ ПО-ПЪЛНА ЗАЩИТА ЧРЕЗ ПРЕДЯВЯВАНЕ НА РЕВАНДИКАЦИОННИЯ ИСК.

Чл. 108 ЗС

Чл. 124 ГПК

Чл. 290 ГПК

РЕШЕНИЕ № 215 ОТ 26.05.2011 Г. ПО ГР. Д. № 874/2010 Г., Г. К., І Г. О. НА ВКС

ПАСИВНО ЛЕГИТИМИРАН ПО НЕГАТОРНИЯ ИСК ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА НЕОСНОВАТЕЛНО СЪСТОЯНИЕ, КОЕТО Е ПРЕЧКА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ, Е КАКТО СОБСТВЕНИКЪТ НА ИМОТА, ВЪЗЛОЖИЛ РАБОТАТА, ПРИ КОЯТО Е СЪЗДАДЕНО ТОВА СЪСТОЯНИЕ, ЧИЕТО ПОВЕДЕНИЕ НЕ Е НЕОБХОДИМО ДА Е ВИНОВНО, ТАКА И ПРЕКИЯ ИЗВЪРШИТЕЛ, АКО СЕ Е ОТКЛОНИЛ ОТ ВЪЗЛОЖЕНОТО, ИЛИ АКО Е ДЕЙСТВАЛ БЕЗ ВЪЗЛАГАНЕ.

ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО ЗА НЕПОЗВОЛЕНО УВРЕЖДАНЕ ВКЛЮЧВА ВСИЧКИ ВРЕДИ, КОИТО СА ПРЯКА И НЕПОСРЕДСТВЕНА ПОСЛЕДИЦА ОТ УВРЕЖДАНЕТО. ТАКЪВ ХАРАКТЕР ИМАТ НЕ САМО ВРЕДИТЕ, ИЗРАЗЯВАЩИ СЕ В НАМАЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОТО НА ПОСТРАДАЛИЯ, НО И ТЕЗИ, КОИТО СЕ ИЗРАЗЯВАТ В ТОВА, ЧЕ В РЕЗУЛТАТ ОТ УВРЕЖДАНЕТО, УВРЕДЕНИЯ НЕ Е МОГЪЛ ДА РЕАЛИЗИРА РЕАЛНИ ДОХОДИ. ВЪЗМОЖНОСТТА ДА СЕ РЕАЛИЗИРА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ ОТ НИВА, КОЯТО В РЕЗУЛТАТ НА НЕОСНОВАТЕЛНИ ДЕЙСТВИЕ – ЗАСИПВАНЕ СЪС ЗЕМНА МАСА С ВИСОЧИНА 3-4 М. СОЧИ НА РЕАЛНО НАСТЪПИЛА ВРЕДА ЗА СОБСТВЕНИКА В РЕЗУЛТАТ НА УВРЕЖДАНЕТО, ОСОБЕНО КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ ПРЕДИ УВРЕЖДАНЕТО ТЯ Е БИЛА ОБРАБОТВАНА И ОТ НЕЯ Е РЕАЛИЗИРАНА ПРОДУКЦИЯ.

Чл. 109 от ЗС

Чл. 45 и сл. от ЗЗД

Чл. 290 ГПК

РЕШЕНИЕ № 226 ОТ 28.06.2010 Г. ПО ГР. Д. № 347/2009 Г., Г. К., І Г. О. НА ВКС

ЗАСЕГНАТИЯТ СОБСТВЕНИК НЕ Е ЛИШЕН ОТ ЗАЩИТАТА ПО ЧЛ. 109 ЗС И В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО АДМИНИСТРАТИВНИЯТ АКТ Е ЗАКОНОСЪОБРАЗЕН И ВАЛИДЕН, НО ЗАСЯГА ПРАВА НА ТРЕТИ ЛИЦА, КОИТО АДМИНИСТРАЦИЯТА НЕ Е МОГЛА ДА СЪОБРАЗИ ПРИ ИЗДАВАНЕ НА АКТА.

Чл. 109 ЗС

Чл. 290 ГПК

РЕШЕНИЕ № 266 ОТ 10.06.2010 Г. ПО ГР. Д. № 365/2010 Г., Г. К., ІІ Г. О. НА ВКС

САМОТО НАЛИЧИЕ НА ТРЪБОПРОВОД ИЛИ ДРУГА ИНСТАЛАЦИЯ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА, ДАЛИ Е ИЗГРАДЕН ЗАКОННО, ПРЕДВИД СПАЗВАНЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТОВА, НЕ Е ОСНОВАНИЕ, ГОДНО ДА СЕ ПРИЕМЕ ЗА НАЛИЧИЕ НА ТАКОВА ОГРАНИЧЕНИЕ. НЕЗАКОННОСТТА НА ИЗГРАЖДАНЕТО СЛЕДВА ДА СЕ ЦЕНИ ЕДИНСТВЕНО И ДОТОЛКОВА, ДОКОЛКОТО ДАВА ОСНОВАНИЕ ДА СЕ ПРИЕМЕ, ЧЕ ОГРАНИЧЕНИЕТО Е НЕОСНОВАТЕЛНО ИЛИ ПРОТИВОПРАВНО, НО САМО КОГАТО Е НАЛИЦЕ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНИКА НА ВЕЩТА. КОГАТО ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ВЕЩТА Е ПРИДОБИТО ПРИ ВЕЧЕ ИЗГРАДЕНА ИНСТАЛАЦИЯ, ОТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ Е НАЛИЧИЕТО НА ОБСТОЯТЕЛСТВА, КОИТО ДА ВОДЯТ ДО ИЗВОД ЗА ПРЕЧКИ ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНИКА В ПЪЛЕН ОБЕМ ОТ САМОТО НАЛИЧИЕ НА ВЕЧЕ ИЗГРАДЕНАТА ИНСТАЛАЦИЯ, А НЕ ОТ ФАКТА НА НЕЙНОТО ИЗГРАЖДАНЕ.

Чл. 109 от ЗС

Чл. 290 от ГПК

РЕШЕНИЕ № 273 ОТ 26.04.2010 Г. ПО ГР. Д. № 102/2009 Г., Г. К., І Г. О. НА ВКС

ОСНОВАТЕЛНОСТТА НА ПЕТИТОРНИТЕ ИСКОВЕ Е ПОСТАВЕНА В ЗАВИСИМОСТ ОТ УСТАНОВЯВАНЕТО НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ НА ИЩЦИТЕ И ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ НА КОЕТО ОТВЕТНИЦИТЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ФАКТИЧЕСКАТА ВЛАСТ ВЪРХУ СПОРНИЯ ТЕРЕН. ИЩЦИТЕ СЛЕДВА ПРИ УСЛОВИЯТА НА ПЪЛНОТО И ГЛАВНО ДОКАЗВАНЕ ДА УСТАНОВЯТ ПРАВОТО СИ НА СОБСТВЕНОСТ, КАТО СЪДА Е ДЛЪЖЕН ДА ИЗВЪРШИ ПРОВЕРКА ПО ТОЗИ ЕЛЕМЕНТ ОТ ФАКТИЧЕСКИЯТ СЪСТАВ. ОТ КАЗАНОТО СЛЕДВА, ЧЕ РАМКИРАНЕТО НА СПОРА СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ ЗАКОНОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРЕТЕНДИРАНОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ, А НЕ ОТ ЖЕЛАНИЕТО НА СТРАНИТЕ И ЗАТОВА СЪДЪТ Е БИЛ ЗАДЪЛЖЕН И КОМПЕТЕНТЕН ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ ПО ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ НА ИЩЦИТЕ ВЪРХУ ЦЕЛИЯ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ИМЕННО ЗАЩОТО ПРЕТЕНЦИЯТА КАСАЕ ЧАСТ ОТ НЕГО.

Чл. 108 ЗС

Чл. 109 ЗС

Чл. 45 ЗЗД

Чл. 290 от ГПК

РЕШЕНИЕ № 299 ОТ 15.06.2010 Г. ПО ГР. Д. № 500/2009 Г., Г. К., ІІ Г. О. НА ВКС

ПРИ НАЛИЧИЕ НА ПОСТИГНАТО МЕЖДУ СЪСОБСТВЕНИЦИТЕ СЪГЛАСИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОЛЗУВАНЕТО НА ДВОРНОТО МЯСТО НЕОСНОВАТЕЛНИ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 109 ЗС СА ОНЕЗИ ДЕЙСТВИЯ НА НЯКОЙ ОТ СЪСОБСТВЕНИЦИТЕ, ПОСРЕДСТВОМ КОИТО СЪЩИЯТ ОСЪЩЕСТВЯВА ПОЛЗУВАНЕ НА ДВОРНОТО МЯСТО ПО НАЧИН, РАЗЛИЧЕН ОТ УГОВОРЕНИЯ. СЪСОБСТВЕНИКЪТ ИМА ПРАВОТО ДА ПОЛЗУВА СЪОТВЕТНАТА ЧАСТ ОТ ДВОРНОТО МЯСТО В РАМКИТЕ НА ПРИТЕЖАВАНИЯ ДЯЛ ОТ СЪСОБСТВЕНОСТТА И СЪОБРАЗНО ПОСТИГНАТОТО СЪГЛАСИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОЛЗУВАНЕТО. В ТОЗИ СЛУЧАЙ САМО ДЕЙСТВИЯ, КОИТО МУ ПРЕЧАТ ДА УПРАЖНЯВА ПРАВАТА СИ В ТОЗИ ОБЕМ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕУСТАНОВЕНИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 109 ЗС.

Чл. 109 ЗС

Чл. 290 от ГПК

РЕШЕНИЕ № 333 ОТ 01.06.2010 Г. ПО ГР. Д. № 152/2009 Г., Г. К., ІІІ Г. О. НА ВКС

ПРАВОТО ДА СЕ ПРИДОБИЕ СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ДЪРЖАВНА ИЛИ ОБЩИНСКА ЗЕМЯ, СЪОТВЕТСТВАЩА НА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПРИДОБИТОТО ПРАВО НА СТРОЕЖ, ПРОИЗТИЧА ОТ РАЗПОРЕДБАТА НА § 27, АЛ. 2 ОТ ПЗР НА ЗС, ВЪВ ВРЪЗКА С ПМС № 235 ОТ 19.09.1996 Г. ЦЕЛТА НА РАЗПОРЕДБАТА НА § 1 ОТ ПЗР НА ПМС 235/1996 Г. Е ДА СЕ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ НОСИТЕЛИТЕ НА ОГРАНИЧЕНОТО ВЕЩНО ПРАВО ДА ПРИДОБИЯТ И СЪОТВЕТНИТЕ ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ЗЕМЯТА КАТО ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА ГЛАВНАТА ВЕЩ КОЯТО ПРИТЕЖАВАТ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 38 ОТ ЗС. ИЗКУПУВАНЕТО НА ЗЕМЯТА Е СЛОЖЕН ФАКТИЧЕСКИ СЪСТАВ, КОЙТО ВКЛЮЧВА АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ, ПРИ ИЗДАВАНЕТО НА КОЙТО АДМИНИСТРАТИВНИЯТ ОРГАН ДЕЙСТВА ПРИ УСЛОВИЯТА НА ОБВЪРЗАНА КОМПЕТЕНТНОСТ И ДОГОВОР. ТОВА ПРАВО Е ВКЛЮЧЕНО В ПАТРИМОНИУМА НА ТИТУЛЯРИТЕ НА ПРАВО НА СТРОЕЖ ИЛИ ТЕХНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ, КАКТО И РОДНИНИТЕ ИМ ПО ПРАВА ЛИНИЯ, НА КОИТО Е ПРЕХВЪРЛЕНО ПРАВОТО НА СТРОЕЖ.

§ 27, ал. 2 от ПЗР на ЗС

ПМС № 235 от 19.09.1996 г.

Чл. 290 от ГПК

РЕШЕНИЕ № 345 ОТ 25.06.2010 Г. ПО ГР. Д. № 1497/2009 Г., Г. К., ІІ Г. О. НА ВКС

В СГРАДИ ПОД РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ, ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ КОНКРЕТЕН ОБОСОБЕН ОБЕКТ Е НЕРАЗРИВНО СВЪРЗАНО СЪС СЪПРИТЕЖАНИЕТО НА ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДАТА, ОСИГУРЯВАЩИ САМОСТОЯТЕЛНОТО СЪЩЕСТВУВАНЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ОБЕКТИ В ЕДИННАТА ПОСТРОЙКА. ОБЩИТЕ ЧАСТИ СЕ ПОЛЗВАТ САМО ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, КОЕТО СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ ЕСТЕСТВОТО ИМ ИЛИ СПОРЕД РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ И ПО НАЧИН, КОЙТО ДА ОСИГУРЯВА ПОЛЗВАНЕТО НА ОТДЕЛНИТЕ ОБЕКТИ И ПОДДЪРЖАНЕТО И ЗАПАЗВАНЕТО НА СГРАДАТА. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ОБЩА ЧАСТ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРОМЕНЕНО САМО СЪС СЪГЛАСИЕТО НА ВСИЧКИ ЕТАЖНИ СОБСТВЕНИЦИ. САМО АКО ТАКОВА СЪГЛАСИЕ Е БИЛО ДАДЕНО, ПОСЛЕДВАЩ ПРИОБРЕТАТЕЛ НА ОБЕКТ В ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ Е ДЛЪЖЕН ДА СЕ СЪОБРАЗИ С ВЕЧЕ ИЗВЪРШЕНОТО ПРЕУСТРОЙСТВО ИЛИ ПРОМЕНЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. СЛЕДОВАТЕЛНО, АКО ЕТАЖЕН СОБСТВЕНИК ПРЕУСТРОИ ОБЩА ЧАСТ ИЛИ Я ПОЛЗВА НЕ СПОРЕД НЕЙНОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, БЕЗ СЪГЛАСИЕТО НА ОСТАНАЛИТЕ ЕТАЖНИ СОБСТВЕНИЦИ, ТОЙ НАКЪРНЯВА ПРАВОТО ИМ ДА ПОЛЗВАТ ТАЗИ ОБЩА ЧАСТ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО Й И СЪЩИТЕ МОГАТ ДА ИСКАТ ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА ИЛИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ФАКТИЧЕСКОТО ПОЛОЖЕНИЕ ЧРЕЗ ИСК ПО ЧЛ. 109 ЗС.

Чл. 109 от ЗС

Чл. 42 ЗС и

Чл. 5 ПУРНЕС

Чл. 290 от ГПК

РЕШЕНИЕ № 346 OT 07.07.2010 Г. ПО ГР. Д. № 286/2010 Г., Г. К., ІІ Г. О. НА ВКС

ТРАЙНО УСТАНОВЕНАТА СЪДЕБНА ПРАКТИКА ПРИЕМА, ЧЕ Е НЕДОПУСТИМ ТАКЪВ ИСК ОТНОСНО УРЕГУЛИРАНИТЕ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, ЗАЩОТО ОЧЕРТАНИЯТА НА ИМОТИТЕ ПРИ ТЯХ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН РЕД С ПРИЕМАНЕТО НА ПЛАНА И СЛЕД ВЛИЗАНЕТО МУ В СИЛА НЕ МОЖЕ ДА ИМА СПОР ЗА ТОЧНОТО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ГРАНИЦАТА. ДОКОЛКОТО СПОРЪТ ЗА ГРАНИЦИ НА ИМОТИ В РЕГУЛАЦИЯ Е СВЪРЗАН СЪС СПОР ЗА СОБСТВЕНОСТ, ТО НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ Е ДРУГ ИСК – ТОЗИ ПО ЧЛ. 53, АЛ. 2 ЗКИР, КОЙТО ИМА ЗА ПРЕДМЕТ УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, НО КЪМ МИНАЛ МОМЕНТ – КЪМ ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА РЕГУЛАЦИОННИЯ ПЛАН.

Чл. 109а ЗС

Чл. 53, ал. 2 ЗКИР

§ 4к, ал. 4 ПЗР на ЗСПЗЗ

Чл. 290 от ГПК

РЕШЕНИЕ № 378 ОТ 28.07.2010 Г. ПО ГР. Д. № 148/2009 Г., ПО Г. К., ІV Г. О. НА ВКС

РЕВАНДИКАЦИЯТА Е ИСК НА НЕВЛАДЕЕЩИЯ СОБСТВЕНИК СРЕЩУ ВЛАДЕЕЩИЯ НЕСОБСТВЕНИК И ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ НА ИЩЕЦА Е ПРЕДМЕТ НА ДЕЛОТО (БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ В КОЯ ЧАСТ НА РЕШЕНИЕТО СЪДЪТ СЕ Е ПРОИЗНЕСЪЛ ПО НЕГО), ПРЕДМЕТ НА ДЕЛОТО Е И ФАКТЪТ НА ВЛАДЕНИЕТО. В ДИСПОЗИТИВА НА РЕШЕНИЕТО СИ СЪДЪТ ДЪЛЖИ ПРОИЗНАСЯНЕ КАКТО ПО ОТНОШЕНИЕ УСТАНОВИТЕЛНАТА ЧАСТ НА ИСКА – ПРИЗНАВАНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ НА ИЩЕЦА, ТАКА И В ОСЪДИТЕЛНАТА МУ ЧАСТ ЗА ПРЕДАВАНЕ ВЛАДЕНИЕТО НА ВЕЩТА ОТ ВЛАДЕЕЩИЯ НЕСОБСТВЕНИК. КАКТО ВЕЧЕ ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД СЕ Е ПРОИЗНЕСЪЛ В МНОЖЕСТВО РЕШЕНИЯ, В Т.Ч. И С ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 91 ОТ 01.10.1974 Г. ПО ГР. Д. № 63/1974 Г. НА ОСГК НА ВС, ПРЕДЯВЯВАНЕТО НА ИСКА ЗА СОБСТВЕНОСТ ПО ЧЛ. 108 ЗС Е ДЕЙСТВИЕ НА ОБИКНОВЕНО УПРАВЛЕНИЕ И МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШИ ОТ ВСЕКИ ОТ СЪСОБСТВЕНИЦИТЕ. КОГАТО ИСКЪТ ЗА РЕВАНДИКАЦИЯ Е ПРЕДЯВЕН ОТ СЪСОБСТВЕНИК В ТОВА МУ КАЧЕСТВО И СЪДЪТ В ДИСПОЗИТИВА НА РЕШЕНИЕТО СИ НЕ СЕ Е ПРОИЗНЕСЪЛ В УСТАНОВИТЕЛНАТА ЧАСТ НА ИСКА, ПОСТАНОВЯВАЙКИ САМО ОСЪДИТЕЛЕН ДИСПОЗИТИВ, С КОЙТО ВЛАДЕЕЩИЯ НЕСОБСТВЕНИК Е ОСЪДЕН ДА ПРЕДАДЕ ВЛАДЕНИЕТО НА ИЩЕЦА СЪСОБСТВЕНИК НА ВЕЩТА, ОБХВАТА НА СИЛАТА НА ПРЕСЪДЕНО НЕЩО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ТЪЛКУВА РАЗШИРИТЕЛНО – С РЕШЕНИЕТО СИ СЪДЪТ Е ПРИЗНАЛ ЗА УСТАНОВЕНО, ЧЕ ИЩЕЦЪТ ПРИТЕЖАВА ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ РЕВАНДИКИРАНАТА ВЕЩ В КАЧЕСТВОТО НА СЪСОБСТВЕНИК; УСТАНОВИЛ Е СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ТВЪРДЯНОТО ОТ ИЩЕЦА СПОРНО МАТЕРИАЛНО ПРАВО, ЧЕ КЪМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОМЕНТ ОТВЕТНИКЪТ ВЛАДЕЕ ВЕЩТА БЕЗ ОСНОВАНИЕ, ПОРАДИ КОЕТО ДЪЛЖИ ВРЪЩАНЕТО И НА ИЩЕЦА В КАЧЕСТВОТО МУ НА НЕИН СЪСОБСТВЕНИК.

Чл. 108 от ЗС

Чл. 220 ГПК (отм.)

Чл. 30, ал. 3 ЗС

Чл. 290 от ГПК

РЕШЕНИЕ № 401 ОТ 21.07.2009 Г. ПО ГР. Д. № 2770/2008 Г., Г. К., ІІ Г. О. НА ВКС

ЦЕЛТА НА НЕГАТОРНИЯ ИСК Е ДА ДАДЕ ЗАЩИТА НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ СРЕЩУ ВСЯКО ПРЯКО ИЛИ КОСВЕНО НЕОСНОВАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ, ПОСЕГАТЕЛСТВО ИЛИ ВРЕДНО ОТРАЖЕНИЕ НАД ОБЕКТА НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЕТО ПРЕЧИ НА ДОПУСТИМОТО ПЪЛНОЦЕННО ПОЛЗВАНЕ НА ВЕЩТА СПОРЕД НЕЙНОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. ТАКОВА НЕОСНОВАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ Е И ПОСТРОЯВАНЕТО НА СГРАДА ОТ ТРЕТО ЛИЦЕ, ПОПАДАЩА В ИМОТА НА ИЩЕЦА. БЕЗ ПРАВНО ЗНАЧЕНИЕ Е ДАЛИ СГРАДАТА Е ПОСТРОЕНА БЕЗ СТРОИТЕЛНИ КНИЖА, В ОТКЛОНЕНИЕ ОТ НАЛИЧНИТЕ СТРОИТЕЛНИ КНИЖА ИЛИ ПРИ СЪОБРАЗЯВАНЕ СЪС СТРОИТЕЛНИ КНИЖА, КОИТО ПРОТИВОРЕЧАТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРАВИЛА И НОРМИ.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА ТЪРПИМОСТ ПО § 16 ОТ ПЗР НА ЗУТ УСТАНОВЯВА САМО БЛАГОУСТРОЙСТВЕНАТА ДОПУСТИМОСТ НА СТРОЕЖА В СЪОТВЕТНИЯ МУ ВИД ОТ ГЛЕДИЩЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС. КОГАТО ОБАЧЕ ТАКЪВ СТРОЕЖ ЗАСЯГА ПРАВАТА НА ТРЕТИ ЛИЦА, СЪЩИТЕ МОГАТ ДА ПРЕТЕНДИРАТ НЕГОВОТО ПРЕМАХВАНЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 109 ОТ ЗС.

Чл. 109 от ЗС

§ 16 от ПЗР на ЗУТ

Чл. 290 от ГПК

РЕШЕНИЕ № 408 ОТ 28.05.2010 Г. ПО ГР. Д. № 52/2009 Г., Г. К., І Г. О. НА ВКС

ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ СЕ ОПРЕДЕЛЯ КАТО АБСОЛЮТНО ВЕЩНО ПРАВО, ПО СИЛАТА НА КОЕТО ЕДНО ЛИЦЕ МОЖЕ ДА ИСКА ОТ ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ДА СЕ ВЪЗДЪРЖАТ ОТ КАКВИТО И ДА Е ДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ВЕЩТА. НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА КАК ТОЧНО ЩЕ СЕ ДЕФИНИРА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ, ТО ВИНАГИ СЕ СВЪРЗВА С КОНКРЕТНА ВЕЩ. ЗАТОВА ПРЕДМЕТ НА ИСКА ЗА СОБСТВЕНОСТ МОЖЕ ДА БЪДЕ САМО ВЕЩ, КОЯТО СЪЩЕСТВУВА КЪМ МОМЕНТА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ИСКОВАТА МОЛБА. БЪДЕЩА ВЕЩ, КОЯТО ОЩЕ НЕ Е ВЪЗНИКНАЛА, МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕДМЕТ НА ВАЛИДНА СДЕЛКА, АКО ПРОДАВАЧЪТ ОЧАКВА ПРАВОМЕРНО ДА Я ПОЛУЧИ. ТАКАВА БЪДЕЩА ВЕЩ ОБАЧЕ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕДМЕТ НА СЪДЕБНА ЗАЩИТА, ТЪЙ КАТО ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕЯ ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ВЪЗНИКНАЛО И АКО ТАКЪВ ИСК БЪДЕ ПРЕДЯВЕН, ТОЙ ЩЕ Е ПРЕЖДЕВРЕМЕННО ЗАВЕДЕН И ЗАТОВА НЕДОПУСТИМ. НЕДОПУСТИМО Е СЪЩО ТАКА СЪС СЪДЕБНОТО РЕШЕНИЕ ПО ЧЛ. 108 ОТ ЗС ДА СЕ ОБОСОБЯВА ВЕЩТА, КОЯТО Е ПРЕДМЕТ НА СЪДЕБНА ЗАЩИТА. СЪДЪТ МОЖЕ ДА ОБОСОБЯВА НОВИ ВЕЩИ САМО В ДЕЛБЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ПРИ СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 201 – ЧЛ. 204 ОТ ЗУТ, ЧЛ. 7, АЛ. 3 И 4 ОТ ЗСПЗЗ И ЧЛ. 54, АЛ. 3 ОТ ЗКИР, НО НЕ И ПРИ РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ ЗА СОБСТВЕНОСТ.

Чл. 108 от ЗС

Чл. 201 от ЗУТ –

Чл. 204 от ЗУТ

Чл. 7, ал. 3 и 4 от ЗСПЗЗ

Чл. 54, ал. 3 от ЗКИР

Чл. 290 от ГПК

РЕШЕНИЕ № 493 ОТ 24.06.2010 Г. ПО ГР. Д. № 719/2009 Г., Г. К., І Г. О. НА ВКС

ТЪЙ КАТО ИСКЪТ ПО ЧЛ. 109 ОТ ЗС Е ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ, ТОЗИ ИСК Е ОСНОВАТЕЛЕН, САМО КОГАТО ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА НЕЗАКОНЕН СТРОЕЖ В СЪСЕДЕН ИМОТ СЕ ПРЕЧИ НА ПЪЛНОЦЕННОТО УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ НА СОБСТВЕНИКА. НЕЗАКОННИЯТ СТРОЕЖ НЕ СЪЗДАВА ТАКИВА ПРЕЧКИ ЗА СОБСТВЕНИКА НА СЪСЕДНИЯ ИМОТ, КОГАТО ТОЗИ СТРОЕЖ Е ИЗГРАДЕН САМО БЕЗ СТРОИТЕЛНО ИЛИ ДРУГО ПРЕДВИДЕНО В ЗАКОНА РАЗРЕШЕНИЕ, НО В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСТАНОВЕНИТЕ С БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИТЕ ЗАКОНИ СТРОИТЕЛНИ ПРАВИЛА И НОРМИ. НЕЗАКОННИЯТ СТРОЕЖ БЕЗСПОРНО СЪЗДАВА ПРЕЧКИ ЗА СОБСТВЕНИКА НА СЪСЕДЕН ИМОТ В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО МУ СА НАРУШЕНИЕ ТАКИВА СТРОИТЕЛНИ ПРАВИЛА И НОРМИ, КОИТО СА УСТАНОВЕНИ ЕДИНСТВЕНО С ОГЛЕД ОСИГУРЯВАНЕТО НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪСЕДНИЯ ИМОТ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ /НАПРИМЕР ПРИ НАРУШАВАНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ОТСТОЯНИЕ НА НЕЗАКОННО ИЗГРАДЕНАТА СГРАДА ДО СЪСЕДНИЯ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА ИЩЕЦА ПО ИСКА С ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 109 ОТ ЗС, БЕЗСПОРНО СЕ НАРУШАВА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНИКА НА ТОЗИ СЪСЕДЕН ИМОТ ДА ПОЛЗВА ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЧАСТТА ОТ ДВОРНОТО СИ МЯСТО, ГРАНИЧЕЩА С ТАЗИ НА ОТВЕТНИКА ПО ИСКА, ИЛИ ПРИ НАРУШЕНИЕ НА САНИТАРНО-ХИГИЕННИ ИЗИСКВАНИЯ, КОИТО СА УСТАНОВЕНИ С ЦЕЛ ОПАЗВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ВСИЧКИ ЖИВУЩИ В ОПРЕДЕЛЕНО НАСЕЛЕНО МЯСТО ИЛИ ЧАСТ ОТ НЕГО, НАРУШЕНИЕТО НА ТЕЗИ НОРМИ БЕЗСПОРНО ВОДИ ДО НЕВЪЗМОЖНОСТ СОБСТВЕНИКА НА СЪСЕДНИЯ ИМОТ ДА ЖИВЕЕ В ИМОТА СИ ИЛИ ДА ГО ПОЛЗВА, БЕЗ ДА ИЗЛАГА ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО СИ НА ОПАСНОСТ/. В ТЕЗИ СЛУЧАИ САМОТО НАРУШЕНИЕ НА ТАКИВА СТРОИТЕЛНИ И САНИТАРНО-ХИГИЕННИ НОРМИ ПРЕДПОЛАГА ОГРАНИЧАВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНИКА НА СЪСЕДНИЯ ИМОТ ДА ПОЛЗВА СВОЯ ИМОТ ПЪЛНОЦЕННО И ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ПОРАДИ КОЕТО В ТОЗИ СЛУЧАЙ ИЩЕЦЪТ ПО ИСКА С ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 109 ОТ ЗС НЕ Е НУЖНО ДА ДОКАЗВА С КАКВО ЕДИН ТАКЪВ НЕЗАКОНЕН СТРОЕЖ МУ ПРЕЧИ. ВЪВ ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ СЛУЧАИ, ОБАЧЕ, КОГАТО НЕЗАКОННИЯТ СТРОЕЖ Е ИЗГРАДЕН В НАРУШЕНИЕ НА ДРУГИ СТРОИТЕЛНИ ПРАВИЛА И НОРМИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ, ИЩЕЦЪТ ПО ИСКА С ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 109 ОТ ЗС СЛЕДВА ДА ДОКАЖЕ С КАКВО КОНКРЕТНО НЕЗАКОННИЯТ СТРОЕЖ МУ ПРЕЧИ ДА ОСЪЩЕСТВЯВА ПЪЛНОЦЕННО ПРАВОТО СИ НА СОБСТВЕНОСТ.

Чл. 109 от ЗС

Чл. 206 от ЗБНМ

§ 16 от ПР на ЗУТ

Чл. 290 от ГПК

РЕШЕНИЕ № 496 ОТ 13.07.2010 Г. ПО ГР. Д. № 1011/2009 Г., Г. К., І Г. О. НА ВКС

ИЗСЛЕДВАНЕ ПРЕДПОСТАВКИТЕ ЗА ОСНОВАТЕЛНОСТТА НА РЕВАНДИКАЦИОНЕН ИСК.

Чл. 108 ЗС

Чл. 290 от ГПК

РЕШЕНИЕ № 772 ОТ 05.11.2010 Г. ПО ГР. Д. № 1894/2009 Г., Г. К., І Г. О. НА ВКС

ИЗЛАГАНЕТО НА ТВЪРДЕНИЯ В ИСКОВАТА МОЛБА, ЧЕ ОТВЕТНИКЪТ ОСПОРВА ПРАВАТА НА ИЩЦИТЕ НЕ Е УСЛОВИЕ ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ИСКА ПО ЧЛ. 108 ЗС, ТЪЙ КАТО СОБСТВЕНИКЪТ ПОНАЧАЛО МОЖЕ ДА ТЪРСИ СВОЯТА ВЕЩ ОТ ВСЯКО ЛИЦЕ, В КОЯТО ТЯ СЕ НАМИРА И КОЕТО ОТКАЗВА ДА МУ Я ПРЕДАДЕ.

Чл. 108 ЗС

Чл. 290 ГПК

РЕШЕНИЕ № 782 ОТ 05.07.2010 Г. ПО ГР. Д. № 946/2009 Г., Г. К., І Г. О. НА ВКС

СОБСТВЕНИКЪТ НА ТЕРЕНА Е СОБСТВЕНИК И НА ПРОСТРАНСТВОТО НАД НЕГО И НАВЛИЗАНЕТО В ТОВА ПРОСТРАНСТВО НА СТРЕХАТА НА СЪСЕДА САМО ПО СЕБЕ СИ СЪСТАВЛЯВА ДОСТАТЪЧНО ОСНОВАНИЕ ДА СЕ ПРИЕМЕ, ЧЕ Е НАЛИЦЕ НЕОСНОВАТЕЛНО ДЕЙСТВИЕ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 109 ОТ ЗС, ПРЕЧЕЩО НА СОБСТВЕНИКА, КОЕТО ТОЙ НЕ Е ДЛЪЖЕН ДА ТЪРПИ НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА ДАЛИ ЩЕ ЗАСТРОЯВА ИМОТА СИ И КАК. ТОВА Е НАВЛИЗАНЕ В ЧУЖД ИМОТ БЕЗ СЪГЛАСИЕТО НА СОБСТВЕНИКА МУ И ВИНАГИ СЪСТАВЛЯВА НЕОСНОВАТЕЛНО ДЕЙСТВИЕ, ОСВЕН АКО ТОЙ НЕ Е ДАЛ ИЗРИЧНО СЪГЛАСИЕ ЗА ТОВА.

Чл. 109 от ЗС

Чл. 290 ГПК

РЕШЕНИЕ № 793 ОТ 12.11.2009 Г. ПО ГР. Д. № 2532/2008 Г., Г. К., ІІІ Г. О. НА ВКС

ИЗСЛЕДВАНЕ ПРЕДПОСТАВКИТЕ ЗА ОСНОВАТЕЛНОСТТА НА ИСКА ПО ЧЛ. 108 ЗС

Чл. 108 от ЗС

Чл. 290 ГПК

РЕШЕНИЕ № 873 ОТ 17.12.2010 Г. ПО ГР. Д. № 175/2010 Г., Г. К., І Г. О. НА ВКС

ЦЕЛТА НА НЕГАТОРНИЯ ИСК Е ДА ДАДЕ ЗАЩИТА НА ВСЯКО ПРЯКО, ИЛИ КОСВЕНО ПОСЕГАТЕЛСТВО, ИЛИ ВРЕДНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ, ИЛИ ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ ОБЕКТА НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ С ОГЛЕД НЕГОВОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. КОГАТО ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОСТРОЙКА, ИЛИ НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ НЕЯ В ОТКЛОНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРАВИЛА И НОРМИ Е БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ДАЛИ ТОВА Е СТАНАЛО БЕЗ, ИЛИ СЪС СТРОИТЕЛНИ КНИЖА, ИЛИ В ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДВИДЕНОТО В ТЯХ. В ТОЗИ СЛУЧАЙ В ИСКОВОТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ПРЕДЯВЕНИЯ ИСК ПО ЧЛ. 109 ОТ ЗС СЕ ПРЕЦЕНЯВА СПАЗВАНЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОЕЖА.

Чл. 109 от ЗС

Чл. 183 от ЗУТ

Чл. 290 ГПК

РЕШЕНИЕ № 1019 ОТ 21.01.2010 Г. ПО ГР. Д. № 235/2008 Г., Г. К., І Г. О. НА ВКС

КОРИДОРЪТ В СГРАДА – ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ ПО ПРАВИЛОТО НА ЧЛ. 38, АЛ. 1 ОТ ЗС Е ОБЩА ЧАСТ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. ЗАКОНОДАТЕЛЯТ В НОРМАТА НА ЧЛ. 38, ААЛ. 2 ОТ ЗС ДОПУСКА ОБЩИТЕ ЧАСТИ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА БЪДАТ ОБОСОБЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ САМО ОТ НЯКОЙ ОТ ЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ ПО ОБЩО СЪГЛАСИЕ НА ЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ. ЗАКОНЪТ НЕ ИЗИСКВА СПЕЦИАЛНА ФОРМА ЗА ТОВА СЪГЛАСИЕ.

ТОВА СЪГЛАСИЕ, КВАЛИФИЦИРАНО КАТО ТАКОВА ПО ЧЛ. 38, АЛ. 2 ОТ ЗС ИЗКЛЮЧВА НЕОСНОВАТЕЛНОСТТА НА ПОДДЪРЖАНОТО ОТ ОТВЕТНИКА ФАКТИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ. ПАСИВНО ЛЕГИТИМИРАН ПО ИСКА ПО ЧЛ. 109 ОТ ЗС Е ТОЗИ, КОЙТО ИЗВЪРШВА, ИЛИ ПОДДЪРЖА НЕОСНОВАТЕЛНО ДЕЙСТВИЕ КЪМ ОСТАНАЛИТЕ СЪСОБСТВЕНИЦИ, ИЛИ СОБСТВЕНИЦИ. КОГАТО ЛИПСВА ПРОТИВОПРАВНОСТ, ИСКЪТ ПО ЧЛ. 109 ОТ ЗС ДАВАЩ ЗАЩИТА НА СОБСТВЕНИКА /РЕСП. СЪСОБСТВЕНИКА/ САМО СРЕЩУ ВСЯКО НЕОСНОВАТЕЛНО ДЕЙСТВИЕ Е НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕПРАВИЛНО УВАЖЕН ОТ ВЪЗЗИВНИЯ СЪД.

Чл. 109 от ЗС

Чл. 38, ал. 1 от ЗС

Чл. 290 ГПК

РЕШЕНИЕ № 551 ОТ 13.09.2010 Г. ПО Г. Д. № 669/2009 Г., Г. К., I Г. О. НА ВКС

В ПРЕДЯВЕНИЯТ ИСК ЗА РЕВАНДИКАЦИЯ ИЩЕЦЪТ СЛЕДВА ДА УСТАНОВИ ТРИТЕ ЮРИДИЧЕСКИ ФАКТА, ВКЛЮЧЕНИ В СЪСТАВА НА ПЕТИТОРНИЯ ИСК, КОИТО КАСАЯТ МАТЕРИАЛНАТА МУ АКТИВНА ЛЕГИТИМАЦИЯ НА СОБСТВЕНИК, ОСЪЩЕСТВЯВАНАТА ФАКТИЧЕСКА ВЛАСТ ОТ ОТВЕТНИЦАТА ВЪРХУ СПОРНАТА ВЕЩ И ЛИПСАТА НА ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ТОВА.

Чл. 108 ЗС

РЕШЕНИЕ № 382 ОТ 28.10.2010 Г. ПО ГР. Д. № 544/2010 Г., Г. К., ІІ Г. О. НА ВКС

ВЪПРОСИ НА ПРАВОПРИЕМСТВО НА ОСНОВАНИЕ ПМС № 16/1970 Г.

Чл. 108 ЗС

РЕШЕНИЕ № 424 ОТ 01.12.2010 Г. ПО ГР. Д. № 1482/2009 Г., Г. К., ІІ Г. О. НА ВКС

НЕГАТОРНИЯТ ИСК ИМА ЗА ЦЕЛ ДА ДАДЕ ЗАЩИТА НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ СРЕЩУ ВСЯКО ПРЯКО ИЛИ КОСВЕНО НЕОСНОВАТЕНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ, ПОСЕГАТЕЛСТВО ИЛИ ВРЕДНО ОТРАЖЕНИЕ НАД ОБЕКТА НА ТОВА ВЕЩНО ПРАВО, КОЕТО ПРЕЧИ НА НЕГОВИЯ НОСИТЕЛ ПЪЛНОЦЕННО ДА ГО ПОЛЗУВА СПОРЕД ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО МУ. ТОВА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ИЛИ ПОСЕГАТЕЛСТВО МОЖЕ ДА СЕ ИЗРАЗЯВА В ДЕЙСТВИЕ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЕ, КАТО ЧРЕЗ ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ИСКА ПО ЧЛ. 109 ЗС СЕ ЦЕЛИ ПРЕУСТАНОВЯВАНЕТО НА СЪЩИТЕ, КОИТО ПРЕЧАТ НА ИЩЕЦА ДА УПРАЖНЯВА НЕГОВО ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, Т. Е. СЛЕДВА ДА Е НАЛИЦЕ НЕПРАВОМЕРНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИМУЩЕСТВЕНАТА СФЕРА НА ИЩЕЦА, ЗА ДА Е АДЕКВАТНА И ТЪРСЕНАТА С ИСКА ПО ЧЛ. 109 ЗС ЗАЩИТА СРЕЩУ ВЪЗДЕЙСТВИЯ, НАДХВЪРЛЯЩИ ЗАКОННИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА СОБСТВЕНОСТТА. ЦЕЛТА НА НЕГАТОРНИЯ ИСК Е ЗАЩИТА НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ, КОГАТО ТО Е НАКЪРНЕНО, А НЕ ЗАЩИТА НА ДРУГИ ПРАВА. В ТОЗИ СМИСЪЛ Е И УТВЪРДЕНАТА СЪДЕБНА ПРАКТИКА ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ГОРНАТА РАЗПОРЕДБА.

Чл. 109 ЗС

РЕШЕНИЕ № 636 ОТ 23.12.2010 Г. ПО ГР. Д. № 1424/2009 Г., Г. К., І Г. О. НА ВКС

ЛЕГИТИМАЦИЯТА ПО ИСКОВЕ ЗА СОБСТВЕНОСТ НА БИВШИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ КЪМ НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ СЕ ДОКАЗВА С РЕШЕНИЕ НА ПОЗЕМЛЕНАТА КОМИСИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИМОТА, ТЪЙ КАТО РЕШЕНИЕТО ИМА КОНСТИТУТИВНО ДЕЙСТВИЕ. ЗА ДА СЕ УСТАНОВИ ДАЛИ ТАКОВА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ Е НЕОБХОДИМО, ТРЯБВА ДА Е БЕЗСПОРНО, ЧЕ СЕ КАСАЕ ЗА ИМОТ, КОЙТО Е БИЛ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ КЪМ МОМЕНТА НА ОБРАЗУВАНЕ НА ТКЗС ИЛИ ОБОБЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗЕМЯТА. АКО Е ПОДАДЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, НО ПРОЦЕДУРАТА НЕ Е ПРИКЛЮЧИЛА, СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА ПРИЕМА, ЧЕ РЕВАНДИКАЦИОННИЯТ ИСК Е ПРЕДЯВЕН ПРЕЖДЕВРЕМЕННО, А НЕ СЕ ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН.

Чл. 108 ЗС

РЕШЕНИЕ № 711 ОТ 13.01.2011 Г. ПО ГР. Д. № 1791/2009 Г., Г. К., І Г. О. НА ВКС

ПРОМЕНЕНОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОДЪРЖАВЕНИЯ ИМОТ НЕ Е ОСНОВАНИЕ ДА СЕ ОТКАЖЕ РЕСТИТУЦИЯ.

Чл. 108 ЗС

РЕШЕНИЕ № 819 ОТ 05.01.2011 Г. ПО ГР. Д. № 98/2010 Г., Г. К., І Г. О. НА ВКС

УСТАНОВЯВАНЕ КОИ ДЕЙСТВИЯ И БЕЗДЕЙСТВИЯ СЪЗДАВАТ ПРЕЧКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ И СА ОСНОВАНИЕ ЗА УВАЖАВАНЕ НА НЕГАТОРЕН ИСК.

Чл. 109 ЗС

РЕШЕНИЕ № 774 ОТ 10.02.2011 Г. ПО ГР. Д. № 643/2009 Г., Г. К., ІV Г. О. НА ВКС

СОБСТВЕНИКЪТ НА КАКВА ДА Е ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ИМОТ МОЖЕ ДА ГО РЕВАНДИКИРА ЦЕЛИЯ ОТ ТРЕТО ЛИЦЕ, КОЕТО ГО ВЛАДЕЕ ИЛИ ДЪРЖИ БЕЗ ОСНОВАНИЕ, ТЪЙ КАТО СЪГЛАСНО ЧЛ. 31, АЛ. 1 ЗС ВСЕКИ СЪСОБСТВЕНИК МОЖЕ ДА СИ СЛУЖИ С ОБЩАТА ВЕЩ СЪОБРАЗНО НЕЙНОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПО НАЧИН ДА НЕ ПРЕЧИ НА ДРУГИТЕ СЪСОБСТВЕНИЦИ ДА СИ СЛУЖАТ С НЕЯ СПОРЕД ПРАВАТА ИМ. ВЛАДЕЛЕЦЪТ И ДЪРЖАТЕЛЯТ НА ЧУЖД ИМОТ БЕЗ ПРАВНО ОСНОВАНИЕ НЯМА КАКВО ДА ПРОТИВОПОСТАВЯТ НА ТОВА ПРАВО НА СОБСТВЕНИКА НА ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ИМОТА. РАЗБИРА СЕ, НЯМА ПРЕЧКА СОБСТВЕНИКЪТ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ ДА РЕВАНДИКИРА САМО СВОЯТА ИДЕАЛНА ЧАСТ, В ТОЗИ СЛУЧАЙ СЪДЪТ НЕ МОЖЕ ДА МУ ПРИСЪДИ ПОВЕЧЕ ОТ ПОИСКАНОТО. СОБСТВЕНИКЪТ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ НЕ МОЖЕ ДА ПРЕТЕНДИРА ВЛАДЕНИЕТО НИТО ДЪРЖАНЕТО ОТ СОБСТВЕНИКА НА ДРУГА ЧАСТ ОТ ИМОТА. НЕГОВИЯТ РЕВАНДИКАЦИОНЕН ИСК ЩЕ БЪДЕ ОСНОВАТЕЛЕН В УСТАНОВИТЕЛНАТА ЧАСТ И ИЗЦЯЛО НЕОСНОВАТЕЛЕН В ОСЪДИТЕЛНАТА, ТЪЙ КАТО ДРУГИЯТ СЪСОБСТВЕНИК СЪЩО ИМА ПРАВАТА ПО ЧЛ. 31, АЛ. 1 ЗС. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДРУГИТЕ СЪСОБСТВЕНИЦИ СОБСТВЕНИКЪТ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ МОЖЕ ДА ИСКА САМО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОЛЗВАНЕТО СЪГЛАСНО ЧЛ. 32 ЗС.

Чл. 109 ЗС

Чл. 31, ал. 1 ЗС

РЕШЕНИЕ № 896 ОТ 08.02.2011 Г. ПО ГР. Д. № 1146/2009 Г., Г. К., І Г. О. НА ВКС

ПРИТЕЖАНИЕТО НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ПРЕДПОЛАГА ПРИДОБИВАНЕ ПО ПЪРВИЧЕН ИЛИ ПРОИЗВОДЕН СПОСОБ, КАТО В ПРОЦЕСА ЗА СОБСТВЕНОСТ ИЩЦОВАТА СТРАНА СЛЕДВА ДА ПРОВЕДЕ ПЪЛНО ДОКАЗВАНЕ НА ПРАВОПОРАЖДАЩИЯ ЮРИДИЧЕСКИ ФАКТ – ОСНОВАНИЕТО, ОТ КОЕТО ИЗВЕЖДА ПРЕТЕНДИРАНОТО АБСОЛЮТНО ВЕЩНО ПРАВО.

ИСКЪТ ЗА РЕВАНДИКАЦИЯ ПРЕДПОЛАГА ПЪЛНО И ГЛАВНО ДОКАЗВАНЕ ПО ПРАВИЛАТА НА ПЕТИТОРНАТА ЗАЩИТА КАКВАТО Е ТЪРСЕНАТА.

Чл. 108 ЗС

РЕШЕНИЕ № 74 ОТ 13.06.2011 Г. ПО ГР. Д. № 237/2010 Г., Г. К., І Г. О. НА ВКС

НАРУШАВАНЕТО НА ПАРАМЕТРИТЕ ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ОПРЕДЕЛЕНИ СЪС СТРОИТЕЛНИТЕ КНИЖА, КОИТО СА СЪОБРАЗЕНИ С ДЕЙСТВАЩИТЕ РЕГУЛАЦИОННИТЕ ПРЕДВИЖДАНИЯ, КАКТО И С ОСТАНАЛИТЕ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСВЕТЯВАНЕ НА СГРАДИТЕ И ВЪЗДУШНАТА ОБТЕКАЕМОСТ, ОБЩИЯТ ОБЛИК НА КВАРТАЛА И ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОЕЖИТЕ, РЕФЛЕКТИРА ВЪРХУ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СЪСЕДНИТЕ ИМОТИ. ВСЯКО ЕДНО НАРУШЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА, УСТАНОВЕНИ СЪС СТРОИТЕЛНИТЕ КНИЖА ПРИ ЗАСТРОЯВАНЕТО НА ЕДИН ИМОТ, ВОДИ ДО ВЪЗПРЕПЯТСТВАНЕ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРЕДВИЖДАНИЯ ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И НА СЪСЕДНИТЕ ИМОТИ И С ТОВА СЪЗДАВА ПРЕПЯТСТВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ. ТОВА Е ОСНОВАНИЕ ДА СЕ ПРИЕМЕ, ЧЕ ПОСТРОЯВАНЕТО НА СГРАДА В ОТКЛОНЕНИЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ПАРАМЕТРИ С СТРОИТЕЛНИТЕ КНИЖА Е ДОСТАТЪЧНО ОСНОВАНИЕ ЗА УВАЖАВАНЕ НА ИСК ЗА ПРЕМАХВАНЕТО ИЗЦЯЛО ИЛИ ОТЧАСТИ НА ПОСТРОЕНОТО В ОТКЛОНЕНИЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ НОРМИ, АКО ПОСЛЕДНОТО Е ВЪЗМОЖНО.

Чл. 109 ЗС

РЕШЕНИЕ № 424 ОТ 13.07.2011 Г. ПО ГР. Д. № 964/2009 Г., Г. К., І Г. О. НА ВКС

ОБСТОЯТЕЛСТВОТО, ЧЕ ЖСК Е СЪСОБСТВЕНИК В ПОСТРОЕНАТА СГРАДА, НЕ СЪСТАВЛЯВА ПРЕЧКА ЖИЛИЩНОСТРОИТЕЛНАТА КООПЕРАЦИЯ ДА ИСКА ВРЪЩАНЕ НА ОБЩАТА ВЕЩ ОТ ВСЯКО ТРЕТО ЛИЦЕ, КОЕТО Я ДЪРЖИ ИЛИ ВЛАДЕЕ БЕЗ ОСНОВАНИЕ, ТЪЙ КАТО ПРЕДЯВЯВАНЕТО НА РЕВАНДИКАЦИОННИЯ ИСК Е ДЕЙСТВИЕ НА ОБИКНОВЕНО УПРАВЛЕНИЕ, КОЕТО ВСЕКИ СЪСОБСТВЕНИК МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА БЕЗ СЪГЛАСИЕТО НА ОСТАНАЛИТЕ УЧАСТНИЦИ В ОБЩНОСТТА. ДОКОЛКОТО С ИСКА ПО ЧЛ. 38А ЗЖСК ЧЛЕН-КООПЕРАТОРЪТ УПРАЖНЯВА ПРАВА, КОИТО ЧЕРПИ ОТ ОТНОШЕНИЯТА СИ ЖСК, ТОЙ Е ЛЕГИТИМИРАН В СЪЩИЯ ОБЕМ КАТО СОБСТВЕНИКА ДА ИСКА ПРЕДАВАНЕ НА ВЛАДЕНИЕТО ОТ ВСЯКО ТРЕТО ЛИЦЕ, КОЕТО ДЪРЖИ ЖИЛИЩЕТО БЕЗ ОСНОВАНИЕ.

Чл. 108 ЗС

Чл. 38а ЗЖСК

РЕШЕНИЕ № 147 ОТ 17.08.2011 Г. ПО ГР. Д. № 377/2010 Г., Г. К., І Г. О. НА ВКС

СЪГЛАСНО ПОСТОЯННАТА СЪДЕБНА ПРАКТИКА ИСКЪТ ЗА СОБСТВЕНОСТ ТРЯБВА ДА УСТАНОВИ ПРАВАТА НА СТРАНИТЕ КЪМ НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ, ПОРАДИ КОЕТО И ОПИСАНИЕТО НА ИМОТА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ДАДЕНО СПОРЕД СЕГАШНОТО МУ ПОЛОЖЕНИЕ, А АКО ИМОТЪТ Е В РЕГУЛАЦИЯ СПОРЕД ДАННИТЕ ПО ДЕЙСТВАЩИЯ РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН ЗА СЪОТВЕТНОТО НАСЕЛЕНО МЯСТО. ВЪПРОСИТЕ ДАЛИ ПРЕТЕНДИРАНИЯТ ИМОТ Е ИДЕНТИЧЕН С ПРИТЕЖАВАНИЯ И КАКВИ ПРОМЕНИ СА ИЗВЪРШЕНИ С НЕГО СЕ РЕШАВАТ ПО СЪЩЕСТВОТО НА СПОРА И ПОДЛЕЖАТ НА УСТАНОВЯВАНЕ ОТ СТРАНА НА ИЩЕЦА.

Чл. 108 ЗС

РЕШЕНИЕ № 152 ОТ 13.09.2011 Г. ПО Т. Д. № 950/2009 Г., Т. К., ІІ Т. О. НА ВКС

ЗА ДА СЕ УВАЖИ РЕВАНДИКАЦИЯТА НА ОПРЕДЕЛЕНА ВЕЩ ИЛИ ИМОТ, В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ЧЛ. 108 ЗС Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ УСТАНОВИ ПО БЕЗСПОРЕН НАЧИН, ЧЕ ИЩЕЦЪТ Е СОБСТВЕНИК НА СПОРНАТА ВЕЩ /ИМОТ/, ЧЕ ОТВЕТНИКЪТ ГО ВЛАДЕЕ И ЧЕ ТОВА ВЛАДЕНИЕ Е БЕЗ ОСНОВАНИЕ. ДОКАЗАТЕЛСТВЕНАТА ТЕЖЕСТ ЗА ТЕЗИ ПРЕДПОСТАВКИ СЕ РАЗПРЕДЕЛЯ МЕЖДУ НАСРЕЩНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА КАТО ИЩЕЦЪТ СЛЕДВА ДА ДОКАЖЕ ПРАВОТО СИ НА СОБСТВЕНОСТ И ФАКТЪТ НА ВЛАДЕНИЕ ОТ СТРАНА НА ОТВЕТНИКА, А ПОСЛЕДНИЯТ СЛЕДВА ДА ДОКАЖЕ ОСНОВАНИЕТО СИ ДА УПРАЖНЯВА ФАКТИЧЕСКА ВЛАСТ ВЪРХУ ВЕЩТА. В ТАЗИ ВРЪЗКА ИЩЕЦЪТ НЕ Е ДЛЪЖЕН ДА ДОКАЗВА ПО КАКЪВ НАЧИН И ЗАЩО ОТВЕТНИКЪТ Е УСТАНОВИЛ ВЛАДЕНИЕТО ИЛИ ДЪРЖАНЕТО ВЪРХУ ВЕЩТА. В СЛУЧАЙ, ЧЕ ОСПОРВА АКТИВНАТА ЛЕГИТИМАЦИЯ НА ИЩЕЦА И СЕ ОПИТВА ДА УСТАНОВИ ОСНОВАНИЕТО ЗА СВОЕТО ВЛАДЕНИЕ ИЛИ ДЪРЖАНЕ, ОТВЕТНИКЪТ ТРЯБВА ДА ФОРМУЛИРА ВЪЗРАЖЕНИЕ И ДА ГО ПОДКРЕПИ С ДОКАЗАТЕЛСТВА.

Чл. 108 ЗС

Чл. 127 ГПК (отм.)

РЕШЕНИЕ № 166 ОТ 31.10.2011 Г. ПО Т. Д. № 742/2010 Г., Т. К., ІІ Т. О. НА ВКС

АКО МЕЖДУ СТРАНИТЕ ПО ДЕЛОТО Е НАЛИЦЕ ОБЛИГАЦИОННО ПРАВООТНОШЕНИЕ, ТОВА ОБСТОЯТЕЛСТВО НЕ СОЧИ ЧЕ ИЩЕЦЪТ РАЗПОЛАГА ЕДИНСТВЕНО С ОБЛИГАТОРЕН ИСК. ПРАКТИКАТА Е В ОБРАТНИЯ СМИСЪЛ, А ИМЕННО, ЧЕ РАЗПОЛАГА И С ВЕЩЕН ИСК, КАКЪВТО Е ТОЗИ, ЧЕРПЕЩ СВОЕТО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ В РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ. 108 ЗС.

Чл. 108 ЗС

РЕШЕНИЕ № 347 ОТ 14.10.2011 Г. ПО ГР. Д. № 1005/2010 Г., Г. К., І Г. О. НА ВКС

АКО СА НАЛИЦЕ ВСИЧКИ ПРЕДПОСТАВКИ ОТ ФАКТИЧЕСКИЯ СЪСТАВ НА § 4А ПЗР НА ЗСПЗЗ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ИМОТА, ОТВЕТНИЦИТЕ ПОЛЗВАТ ИМОТА НА ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, А ИЩЦАТА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ЛЕГИТИМИРА КАТО СОБСТВЕНИК НА ИМОТА, ТЪЙ КАТО ПОЛЗУВАТЕЛЯТ Е ТРАНСФОРМИРАЛ ПРЕДОСТАВЕНОТО МУ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ В ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ.

Чл. 108 ЗС

РЕШЕНИЕ № 290 ОТ 11.11.2011 Г. ПО ГР. Д. № 1503/2010 Г., Г. К., ІІІ Г. О. НА ВКС

СЪГЛАСНО ЧЛ. 93 ОТ ЗС ДОБИВИТЕ ОТ ВЕЩТА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ НАЕМ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО Й, ПРИНАДЛЕЖАТ НА СОБСТВЕНИКА. СЪЩИТЕ ПРАВА ИМАТ И СЪСОБСТВЕНИЦИТЕ ЗА СВОЯТА ЧАСТ ОТ ОБЩАТА ВЕЩ. ПЛОДОВЕТЕ СЕ ДЪЛЖАТ НА СОБСТВЕНИКА/СЪСОБСТВЕНИКА И БЕЗ ПОКАНА. ТОВА СА ХИПОТЕЗИ, ОСНОВАНИ НА ПРИНЦИПА ЗА НЕДОПУСТИМОСТ НА НЕОСНОВАТЕЛНО ОБОГАТЯВАНЕ. КОГАТО ОТВЕТНИКЪТ ПОЛЗВА САМ ЦЕЛИЯ ИМОТ КАТО Е ПОЛУЧАВАЛ ДОБИВИТЕ ОТ НЕГО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПЛОДОВЕТЕ ОТ ЧАСТТА НА ИЩЕЦА, И ИСКЪТ Е ОСНОВАН НА ТЕЗИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ОТВЕТНИКЪТ МУ ДЪЛЖИ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ДО РАЗМЕР НА ТЯХНАТА СТОЙНОСТ.

Чл. 93 ЗС

РЕШЕНИЕ № 463 ОТ 20.12.2011 Г. ПО ГР. Д. № 109/2011 Г., Г. К., ІV Г. О. НА ВКС

СИЛАТА НА ПРИСЪДЕНО НЕЩО ОБХВАЩА КАКТО ЦЯЛАТА ВЕЩ, ОБЕКТ НА РЕВАНДИКАЦИЯТА, ТАКА И ВСЯКА ОТДЕЛНА ЧАСТ ОТ НЕЯ. КОГАТО ИСКА ПО ЧЛ. 108 ЗС КАСАЕ ЗЕМЯ /ЧАСТ ОТ ЗЕМНАТА КОРА, ИНДИВИДУАЛИЗИРАНА С ГРАНИЦИ/, ТОГАВА ОБЕКТИВНИТЕ ПРЕДЕЛИ НА СИЛАТА НА ПРЕСЪДЕНО НЕЩО ОБХВАЩАТ ВСЯКА ЧАСТИЦА ОТ ТЕРЕНА, ВКЛЮЧЕНА В ИНДИВИДУАЛИЗИРАНАТА ПО СЪДЕБНОТО РЕШЕНИЕ ПЛОЩ. КАЗАНОТО СЕ ОТНАСЯ И ДО ЗАСТРОЕНИЯ ТЕРЕН, ЩОМ РЕШЕНИЕТО ПО ЧЛ. 108 ЗС НЕ ГО ИЗКЛЮЧВА /ПРОИЗНАСЯНЕТО НЕ Е САМО ЗА НЕЗАСТРОЕНАТА ЧАСТ ОТ ТЕРЕНА/. ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ, ЧЕ ОТВЕТНИКЪТ ПОЛЗВА ТЕРЕНА ПОД ПОСТРОЙКАТА, СЪОТВЕТНО ПРИЛЕЖАЩА ЧАСТ КЪМ НЕЯ КЪМ ДАТАТА НА ФОРМИРАНЕ НА СИЛАТА НА ПРЕСЪДЕНО НЕЩО ПОРАДИ ТОВА, ЧЕ Е СОБСТВЕНИК НА СГРАДАТА, НЕИН НАЕМАТЕЛ ИЛИ НА ДРУГО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, ЗА ТАЗИ ЧАСТ ОТ ЗЕМНАТА ПОВЪРХНОСТ ЩЕ ЛИПСВА ПАСИВНА ЛЕГИТИМАЦИЯ ПО РЕВАНДИКАЦИОННИЯ ИСК. СЛЕДОВАТЕЛНО, АКО ТАКИВА ОБСТОЯТЕЛСТВА СА СЪЩЕСТВУВАЛИ, ТЕ Е ТРЯБВАЛО СВОЕВРЕМЕННО ДА БЪДАТ ЗАЯВЕНИ, ЗА ДА НЕ БЪДАТ ПРЕКЛУДИРАНИ ОТ СИЛАТА НА ПРЕСЪДЕНО НЕЩО, КОЯТО СЕ ФОРМИРА ОТНОСНО ЦЕЛИЯ ОБЕКТ.

Чл. 108 ЗС

РЕШЕНИЕ № 310 ОТ 20.03.2012 Г. ПО ГР. Д. № 906/2010 Г., Г. К., І Г. О. НА ВКС

СЪЩЕСТВУВАЩИЯТ ПАВИЛИОН МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕЧКА ЗА ИЩЕЦА ДА УПРАЖНЯВА ПЪЛНОЦЕННО ПРАВОТО СИ НА СОБСТВЕНОСТ. ТОЙ ПОДЛЕЖИ НА ПРЕМАХВАНЕ НЕ САМО АКО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРЕМЕСТВАЕМ ОБЕКТ БЕЗ ЗАКОНЕН ВЕЩЕН И УСТРОЙСТВЕН СТАТУТ,НО И АКО ПРЕДСТАВЛЯВА НЕЗАКОНЕН СТРОЕЖ.

Чл. 109 ЗС

§ 5, т. 38 ЗУТ

§ 17, ал. 2 ЗУТ

РЕШЕНИЕ № 11 ОТ 20.07.2012 Г. ПО ГР. Д. № 447/2011 Г., Г. К., ІІІ Г. О. НА ВКС

В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО РЕВАНДИКАЦИОНЕН ИСК СТРАНАТА СЛЕДВА ДА ИЗЧЕРПИ ВСИЧКИТЕ СИ ВЪЗРАЖЕНИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ЗА НИЩОЖНОСТ НА СДЕЛКАТА, НА КОЯТО ДРУГАТА СТРАНА ОСНОВАВА ПРАВАТА СИ ВЪРХУ ИМОТА. НЯМА ПРЕЧКА СТРАНАТА, КОЯТО ИМА ПРАВЕН ИНТЕРЕС ОТ ОСПОРВАНЕТО, ДА НАПРАВИ ТОВА И В ОТДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО ЧРЕЗ ИСК ЗА ПРОГЛАСЯВАНЕ НА НИЩОЖНОСТТА, ДОКАТО СПОРЪТ ЗА СОБСТВЕНОСТ Е ВИСЯЩ.

Чл. 108 ЗС

Чл. 26 ЗЗД

РЕШЕНИЕ № 163 ОТ 04.06.2012 Г. ПО ГР. Д. № 656/2011 Г., Г. К., ІІ Г. О. НА ВКС

ВСЯКО СМУЩАВАНЕ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕДМЕТ НА НЕГАТОРНА ЗАЩИТА, КАТО ПАСИВНО ЛЕГИТИМИРАНО ПО НЕГО Е ВСЯКО ЛИЦЕ, А НЕ САМО ИЗВЪРШИТЕЛЯТ НА НАРУШЕНИЕТО, АКО КЪМ МОМЕНТА НА ПРЕДЯВЯВАНЕТО МУ ПОДДЪРЖА ПРОТИВОПРАВНОТО СЪСТОЯНИЕ В ИМОТА.

Чл. 109 ЗС

РЕШЕНИЕ № 173 ОТ 14.06.2012 Г. ПО ГР. Д. № 1045/2011 Г., Г. К., ІІ Г. О. НА ВКС

ПОНАЧАЛО Е ВЪН ОТ СЪМНЕНИЕ, ЧЕ ВСЕКИ СЪСОБСТВЕНИК РАЗПОЛАГА СЪС ЗАЩИТА ВЪВ ВСИЧКИ СЛУЧАИ, ПРИ КОИТО ДРУГ УЧАСТНИК В ОБЩНОСТТА ИЗВЪРШВА В ОБЩИЯ ИМОТ ТАКИВА ВЪЗДЕЙСТВИЯ, КОИТО НАКЪРНЯВАТ СУБЕКТИВНИТЕ МУ ПРАВА, НЕЗАВИСИМО ОТ НАЛИЧИЕТО НА АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ, РАЗРЕШАВАЩ ПРЕУСТРОЙСТВОТО. ТОВА Е ТАКА, ТЪЙ КАТО НАЛИЧИЕТО НА РЕДОВНИ СТРОИТЕЛНИ КНИЖА УСТАНОВЯВА САМО БЛАГОУСТРОЙСТВЕНАТА ДОПУСТИМОСТ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС, НО НЕ ЛИШАВА ЗАСЕГНАТИТЕ ОТ НЕГО ТРЕТИ ЛИЦА ДА СЕ ЗАЩИТЯТ С ИСКА ПО ЧЛ. 109 ЗС.

Чл. 109 ЗС

РЕШЕНИЕ № 328 ОТ 09.01.2013 Г. ПО ГР. Д. № 756/2011 Г., Г. К., І Г. О. НА ВКС

ПРИ ДЕЙСТВИЕТО НА ЗУТ, КОГАТО УСТАНОВЕНИТЕ С ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ ВЪТРЕШНИ РЕГУЛАЦИОННИ ЛИНИИ НА УПИ НЕ СЪВПАДАТ С КАДАСТРАЛНИТЕ ГРАНИЦИ НА УРЕГУЛИРАНИТЕ ИМОТИ, ЛИЦАТА, ЧИЕТО ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ Е ЗАСЕГНАТО, МОГАТ ДА ЗАЩИТЯТ ПРАВАТА СИ С ИСК ПО ЧЛ. 108 ЗС, БЕЗ ПРЕДИ ТОВА ДА ПРОВЕЖДАТ АДМИНИСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА ПО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБНИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН.

Чл. 108 ЗС

Чл. 53, ал. 2 ЗКИР

РЕШЕНИЕ № 428 ОТ 22.11.2012 Г. ПО ГР. Д. № 377/2011 Г., Г. К., І Г. О. НА ВКС

ПО МАТЕРИАЛНОПРАВНИЯ ВЪПРОС ДАЛИ С АКТА ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОВОПОСТРОЕН ОБЕКТ Е УЧРЕДЕНО ПРАВО НА ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ СЪСЕДЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, КАКТО И ДАЛИ АКО ВЪПРЕКИ УЧРЕДЯВАНЕТО НА ТАКОВА ПРАВО РЕАЛИЗИРАНЕТО МУ СМУЩАВА И ПРЕПЯТСТВА УПРАЖНЯВАНЕТО НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ, НЕГАТОРНИЯТ ИСК Е НЕОСНОВАТЕЛЕН.

Чл. 109 ЗС