Бланка на възражение по чл. 414а ГПК срещу заповед за изпълнение на Районен съд – Пловдив

Адвокат д-р Ивайло Василев

тел.: 0896733134

e-mail: vasileff.lawfirm@gmail.com

Възражение при изпълнение в срока за доброволно изпълнение
Чл. 414а. (1) Длъжник, който е изпълнил задължението си по заповедта за изпълнение в срока по чл. 412, т. 8, може да възрази писмено срещу заповедта за изпълнение с твърдение, че е изпълнил изцяло или частично задължението си. Към възражението се прилагат доказателства за изпълнението на задължението с препис за заявителя.

(2) Ако с поведението си длъжникът не е дал повод за предявяване на вземането, той може да възрази, че не дължи разноски за производството.

(3) Възражението заедно с приложенията се изпраща на заявителя с указания, че може да подаде становище в тридневен срок, като се посочват и последиците от неподаването на становище.

(4) Ако заявителят не подаде становище в указания срок, съдът обезсилва изцяло или частично заповедта за изпълнение, включително в частта за разноските. Ако становището е подадено в срок, съдът се произнася по възражението и постъпилото становище.

(5) Пропускът на заявителя да подаде становище и обезсилването на заповедта не е пречка заявителят да предяви иск за цялото вземане по реда на чл. 422.

(6) Ако въз основа на заповедта за изпълнение е издаден изпълнителен лист съгласно чл. 418, съдът го обезсилва в частта, в която е обезсилена заповедта за изпълнение.

Текстът на бланката е по законово утвърден образец. Бланката следва да се подаде от длъжника в законовоустановения срок. Препоръчително е преди нейното подаване да бъде проведена консултация с адвокат, който да разясни правата и задълженията на длъжника с оглед на опциите му за защита срещу претенциите на кредитора.

До Районен съд Пловдив

гр. Пловдив

адрес: бул. „6-ти Септември“ 167

ВЪЗРАЖЕНИЕ

по чл. 414а ГПК при изпълнение в срока за доброволно изпълнение

Длъжник (трите имена, наименование на дружеството или организацията): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ЕГН/ЕИК/Код по БУЛСТАТ:………………………………………………………………………………………………………..

Адрес (седалище/адрес на управление): …………………………………………………………………………………

Телефон ……………………………………………………………. факс …………………………………………………………..

електронна поща…………………………………………………………………………………………………………………….

Представляван от законен представител:

Трите имена:…………………………………………………………………………………………………………………………..

Телефон ……………………………………………………………. факс …………………………………………………………..

електронна поща…………………………………………………………………………………………………………………….

Пълномощник:

Трите имена:…………………………………………………………………………………………………………………………..

Телефон ……………………………………………………………. факс …………………………………………………………..

електронна поща…………………………………………………………………………………………………………………….

На основание чл. 414а ГПК

по ч.гр.д. № ………………/……………… г.

Господин/Госпожо Съдия,

Изпълнил съм изцяло/частично задължението си по заповедта за изпълнение в двуседмичния срок от връчването й

Като доказателства прилагам следните документи:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Не съм дал повод за предявяване на вземането, поради което не дължа разноски за производството. Възражението ми произтича от следните обстоятелства:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Като доказателства прилагам следните документи:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

гр. ………………….                                                                                 С уважение: …………………………………

дата ……………..                                                                                                                                      (подпис)

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

1. Това възражение трябва да бъде обосновано. Към него се прилагат доказателства за изпълнението на задължението, както и заверени преписи от настоящото възражение и приложените доказателства за заявителя.

2. Ако с поведението си не сте дали повод за предявяване на вземането, можете да възразите, че не дължите разноски за производството. Това възражение също трябва да бъде обосновано.

3. Възражението се подава или изпраща в съда, подписано от длъжника.

4. Когато само част от задължението се признава, това се посочва изрично.