Абсолютната 10-годишна давност по чл. 112 ЗЗД е приета от парламента

Ивайло Василев

тел.: 0896733134

e-mail: vasileff.lawfirm@gmail.com

Днес, 20.11.2020 г., парламентът прие окончателния текст на новия чл. 112 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), с който се регламентира института на абсолютната давност в частното право.

Текстът на закона гласи следното:

ал. 1 С изтичането на десетгодишна давност се погасяват парични вземания срещу физически лица, независимо от прекъсването ѝ, освен когато задължението е отсрочено или разсрочено.

ал. 2 Давността по ал. 1 не се прилага за вземания:

  1. от търговската дейност на еднолични търговци или на физически лица – съдружници в дружество по чл. 357;
  2. за непозволено увреждане;
  3. за неоснователно обогатяване;
  4. за издръжка;
  5. за трудово възнаграждение;
  6. за обезщетения по Кодекса на труда.
  7. По повод приватизационна сделка
  8. По повод имущество, реституирано по реда на нормативен акт

ал. 3 За давността по ал. 1 се прилагат чл. 115 и 118.

Предвидено е, че новата давност ще се прилага и за заварените правоотношения. Уредени са три хипотези, от които тя ще започне да тече.

Първата е за вземане, за което не е заведено нито съдебно, нито изпълнително дело, се въвежда правилото, че абсолютната давност ще започне да тече от деня, в който то е станало изискуемо.

Втората е за случаи, при които вече има висящо съдебно дело – от момента на влизане в сила на акта, с който вземането е признато.

Третата е за случаи, при които вече има изпълнително дело – давността започва да тече от деня на първото действие по изпълнението.

Законът ще влезе в сила 6 месеца след обнародването му в „Държавен вестник“.