Как да се позова на изтекла 10-годишна абсолютна погасителна давност по чл. 112а ЗЗД

Адвокат д-р Ивайло Василев

тел.: 0896733134

e-mail: vasileff.lawfirm@gmail.com

На 25.06.2020 г. в парламента е внесен законопроект от депутати. В него се предвижда съдаване на нов чл. 112а от Закона за задълженията и договорите, с който се регламентира 10-годишна абсолютна давност за вземания. Този законопроект поставя някои важни въпроси за длъжниците, които желаят да се освободят от задълженията си спрямо своите кредитори (напр. банки, фирми за бързи кредити, топлофикация и ВиК, колекторски фирми), позовавайки се на изтекла в тяхна полза абсолютна погасителна давност.

Кои лица могат да се позоват на абсолютната давност?

Само физически лица. Юридическите лица (напр. търговски дружества) нямат това право.

Нямат право да се позоват на абсолютна давност физическите лица, които упражняват търговска дейност като еднолични търговци (ЕТ).

Абсолютната давност не се прилага и за случаите на вземания, произтичащи от непозволено увреждане и неоснователно обогатяване.

От значение ли е размерът на дълга на длъжника?

Не, размерът на задължението няма значение за упражняване на правото на длъжника да се позове на изтеклата абсолютна погасителна давност.

Какъв срок трябва да е минал, за да мога да се позова на абсолютната давност и как се брои срокът?

Срокът на абсолютната давност е 10 години. Неговото начало започва да тече от датата, на която вземането е станало изискуемо. Тоест, настъпил е падежът.

Има ли значение, че през 10-годишният срок давността е била прекъсвана?

Съобразно чл. 112а ЗЗД прекъсването на погасителната давност е без значение за абсолютната давност.

Изключение е налице само в случаите, когато задължението е отсрочено или разсрочено. Това изключение дава възможност не кредиторите да предлагат отсрочка или разсрочване на вземането им, като по този начин сключват договори с длъжниците. По този начин кредиторите могат да изключат приложението на абсолютната давност и да лишат от възможност длъжниците да се посоват на абсолютната давност.

Как може длъжник да се позове на изтекла абсолютна погасителна давност?

Позоваването на давността не се извършва служебно от съда или от съдебния изпълнител. Длъжникът сам трябва да се обърне към съда с искова молба, в която подробно да опише юридическите факти по делото с убедителна правна аргументация и да поиска съдът да установи, че вземането на кредитора е погасена по давност. Длъжникът може да се позове на изтекла давност и чрез възражение в съдебния процес в отговора на исковата молба.

*** Настоящата статия има само информативна функция относно възможността за предстоящо изменение на ЗЗД и регламентация на института на абсолютната давност. Тя дава сведение за възможностите на длъжниците, ако законовата уредба бъде приета със съдържанието, което е предвидено от вносителите на законопроекта.

Линк към законопроекта: https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157487?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+BGParliament_zakoni+%28Parliament.bg+zakoni%29